Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Döwlet departamenti “Talybanyň” Türkmenistanda geçiren gepleşiklerine baglanyşygyny ret edýär


ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň başlygy Antoni Blinken
ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň başlygy Antoni Blinken

ABŞ-nyň Döwlet departamenti “Talyban” wekilleri bilen Aşgabatdaky resmileriň arasynda TOPH taslamasy, Türkmenistandan Owganystana, Pakistana we Hindistana gaz eltmeli geçiriji barada edilen maslahata ýardam berendigini ret etdi diýip, Newsweek.com 19-njy fewralda habar berdi.

Neşir ABŞ-nyň TOPH diýilýän taslamany uzak wagtlap goldandygyny, şol bir wagtda, PolitiFactyň maglumatyna görä, Klinton, Obama we Tramp administrasiýalarynyň goldawyna garamazdan, ABŞ-nyň oňa hiç bir serişde harçlamandygyny belleýär.

Bu taslama 1995-nji ýylyň mart aýynda Pakistan bilen Türkmenistanyň hökümetleriniň arasynda özara düşünişmek jarnamasyna gol çekilmegi bilen başlandy we onuň gurluşygy şu wagta çenli amala aşman gelýär.

"Таlyban" hereketiniň syýasy edarasynyň ýolbaşçysy Molla Abdul Gani Baradaryň baştutanlygyndaky wekiliýet Aşgabatda ýurduň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy diýip, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web sahypasy 6-njy fewralda habar berdi.

Prezident Jo Baýden 20-nji ýanwarda işe başlan ilkinji gününde Kanadadan ABŞ-nyň Nebraska şäherine çenli çekiljek “Keystone XL” geçirijisiniň gurulmagyna berlen rugsatlary ýatyrdy diýip, amerikan neşiri bu ýagdaýyň Baýden adminstrasiýasynyň “Talyban” bilen işleşip, TOPH geçirijisiniň gurulmagyna kömek bermeginiň tankytlanmagyna getirendigini belleýär.

“Washington Examinerde” Baýden adminstarasiýasynyň Aşgabatda bolan duşuşyga kömek edendigi baradaky pikir peýda bolandan soň, Döwlet departamentiniň metbugat wekili “Newsweek” neşirine beýanat iberip, bu aýdylýanlary ret etdi.

XS
SM
MD
LG