Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Tramp 2024-nji ýylda geçiriljek prezident saýlawyny agzady


Donald Tramp
Donald Tramp

ABŞ-nyň öňki prezidenti Donald Tramp, işinden aýrylandan soň ilkinji gezek 28-nji fewralda syýasy sahna gaýdyp geldi we Respublikan partiýanyň aýrylmaz lideri statusyny berkitmäge synanyşdy.

Tramp prezident Jo Baýdeniň ýanwar aýynda işe başlaly bäri eden ilkinji möhüm çykyşynda 2024-nji ýylda gaýtadan prezidentlige dalaşgär boljakdygyna yşarat etdi we üçünji partiýa döretmekçi bolýandygy baradaky myş-myşlardan boýun gaçyrdy.

“Men siziň tarapyňyzda söweşmegi dowam etdirerin. Täze partiýalaryň düýbüni tutmaýarys"-diýip, Tramp Florida ştatynyň Orlando şäherinde geçirilen Konserwatiw syýasy hereket konferensiýasynda (CPAC) aýtdy.

“Bizde Respublikan partiýa bar. Ol öňküsi ýaly güýçli we jebisleşer "-diýdi.

Tramp 3-nji noýabrdaky saýlawda çeken ýitgisini ret etmegini dowam etdirdi we Baýdeni birnäçe meselede günäkärledi.

"Jo Baýden ilkinji aýy soňky taryhdaky ähli prezidentleriň arasynda iň aýylganç boldy" -diýip Tramp aýtdy.

Ozalky prezidentlerden tapawutlylykda, Tramp syýasy äheňde çykyş etmekden we mirasdüşerini tankytlamak niýetinden el çekmejegini duýdurdy.

Ak tam Trampyň çykyşyna kän bir ähmiýet bermejekdigini mälim etdi.

XS
SM
MD
LG