Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Putin islendik daşary ýurt agressorynyň ‘dişini döwmek’ haýbatyny atýar


Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin. 20-nji maý, 2021
Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin. 20-nji maý, 2021

Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin Moskwanyň ýurduň territoriýasynyň haýsydyr bir bölegini ele geçirmäge synanyşýan islendik döwletiň "dişini döwjekdigini" aýtdy.

Putin bu sözleri 20-nji maýda, resmiler bilen geçirilen wideomaslahatyň çäginde aýtdy.

Ol “Hemmeler bize bir ýerlerde agyz salmak ýa-da bizden bir zatlary goparmak isleýär" diýdi we "muny etjekler, bizi dişläp bilmezler ýaly, biziň olaryň ählisiniň dişlerini döwjegimizi bilmelidir, munuň kepili ýaragly güýçleriň ösüşidir" diýip, sözüniň üstüni ýetirdi.
Şeýle-de Putin Günbataryň Russiýa garşy girizen sanksiýalarynyň güýçli bäsdeşi saklamak üçin ulanylýan taryhy tendensiýanyň dowamydygyny aýtdy we adyny aýtman, Moskwany tankytlaýanlaryň käbiriniň hamala Russiýanyň ägirt uly tebigy baýlyklara eýe bolmagyny adalatsyzlyk hasaplaýandygyny belledi.

Günbatar ýurtlary ABŞ-nyň saýlawlaryna gatyşmak, Krymyň anneksiýa edilmegi we häkimiýetler tarapyndan gözenegiň arkasyna iberilen oppozisiýa lideri Alekseý Nawalna çemeleşilişi bilen bagly meselelerde Moskwanyň oýnaýan roly üçin Orsýete garşy sanksiýa girizdiler.

Putiniň bu sözleri ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýden bilen planlaşdyrylýan sammitiň fonunda aýdyldy. Russiýanyň Günbatar ýurtlary bilen aradaky gatnaşyklary häzir Sowuk uruş gutaraly bäri iň pes derejesine düşdi.

XS
SM
MD
LG