Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Centera Gold" Gyrgyzystanyň Kumtor käni ugrunda kanuny herekete geçdi


"Centerra Gold" kompaniýasynyň Gyrgyzystandaky girdejisi.

Gyrgyzystanyň ägirt "Kumtor" altyn känini dolandyrýan Kanadanyň "Centera Gold" kompaniýasy, Gyrgyzystanyň hökümetiniň magdan känini wagtlaýyn ele salmagyna jogap hökmünde kompaniýanyň we maýadarlarynyň bähbitlerini goramak üçin kanuny çäreleri görendigini aýtdy.

Ägirt "Kumtor" altyn käniniň daşyndaky ýagdaý gyrgyz hökümetiň magdan känindäki işleri wagtlaýynça öz eline almagyndan soň halkara jemgyýetçiliginiň üns merkezinde boldy. Prezident Sadyr Japarow bu ädim daşky gurşaw we howpsuzlyk düzgünlerini düzetmek üçin zerur diýip, düşündirdi.

31-nji maýda giçlik eden beýanatynda "Centera" Gyrgyzystandaky golçur kärhanalary "Kumtor Gold Company" (KGC) we "Kumtor Operating Company" (KOC) kompaniýalarynyň ABŞ-nyň Bankrot kodeksiniň 11-nji babyna laýyklykda Nýu-Ýorkda bankrot bolmak üçin ýüz tutandyklaryny habar berdi.

"Centera" bu beýannamada "beýleki zatlar bilen bir hatarda KGC we KOC kärhanalaryna garşy bildirilýän ähli talaplaryň bütin dünýäde awtomatiki ýagdaýda saklanmagynyň üpjün edilýändigini" we "Gyrgyzystanyň hökümeti bilen bolup biljek gepleşikleri ýeňilleşdirmegi" maksat edinýändigini aýtdy.

14-nji maýda tassyklanan täze kanuna görä, Gyrgyzystanda konsessiýa şertnamasy boýunça işleýän islendik kompaniýa daşky gurşaw kadalaryny bozsa, ýerli gurşawa ýa-da adamlaryň durmuşyna howp salýan bolsa, hökümet ony üç aýa çenli öz gözegçiligine alyp bilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG