Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabatly mekdep uçurymlary mugallymy zäherlemekde güman edilýär - olar para üçin "jeza bermek isläpdir"


Polisiýa mugallymyň zäherlenmegi bilen baglanyşykly deslapky derňew geçirýär. (illýustrasiýa suraty)

Aşgabadyň Bagtyýarlyk etrabynyň polisiýa bölümi orta mekdep mugallymynyň zäherlenmeginiň ýagdaýlaryny derňeýär. Bu mekdebi gutaran iki ýigit, polisiýanyň çaklamalaryna görä, bir çüýşe "Coca-Cola" içgisine ýuwujy serişdäni guýupdyr. Habarly çeşmäniň sözlerine görä, bu mekdebi gutardyş synaglarynyň güni 15-nji iýunda bolup geçipdir we şeýdip talyplar mugallymy "jezalandyrmak isläpdir". Mugallym okuwçylaryň özüne azyk, şol sanda "Coca-Cola" satyn almagyny talap edipdir.

Azatlyk radiosy mekdebiň nomerini, zäherlenen mugallymyň we bu işde güman edilýän uçurymlaryň atlaryny bilýär. Çeşmeleriň howpsuzlygy sebäpli Azatlyk bu maglumatlary çap etmekden saklanýarlar.

Azatlygyň çeşmesiniň habaryna görä, iki uçurymyň içgä gap-gaç ýuwujy serişdäni goşandygy güman edilýär we bu ýagdaýyň mekdep synaglarynyň gutarmagy sebäpli geçirilen oturşlykda synp mugallymynyň gyssagly hassahana ýerleşdirilmegine sebäp bolan bolmagy çak edilýär.

Ýagdaýy gönüden-göni bilýän çeşme, synag güni 15-nji iýunda, synp mugallymy okuwçylarynyň ýylyň soňy mynasybetli şol güne planlaşdyrylan mugallymlar ýygnagy üçin azyk satyn almagyny talap edipdir. soňky synaglar. Mugallym okuwçylara satyn almak üçin önümleriň sanawyny berip, şolaryň arasynda iki çüýşe "Coca-Cola" sargapdyr.

Çeşmäniň habaryna görä, okuwçylaryň bu hereketiň sebäbi mugallymlaryň we mekdep ýolbaşçylaryň uçurymlardan yzygiderli pul we peşgeş talap etmeginden nägilelik bolupdyr, şonuň üçin uçurymlar synp mugallymyny "jezalandyrmak kararyna gelipdir".

Iki uçurym, olaryň biri eýýäm goşuna äkidildi, gap-gaç ýuwýan ýuwujy serişde garylan içgiden birnäçe stakan içen mugallymy bilkastlaýyn zäherlemekde güman edilýär.

Azatlyk bilen adynyň aýdylmazlygy şertinde gürleşen mekdep işgäri bu wakany tassyklady. Söhbetdeşiň sözlerine görä, baýramçylyk güni mugallym syrkawlapdyr, gusup başlapdyr we huşuny ýitiripdir. Mugallymy mekdebe iň ýakyn ýerleşýän hassahana äkitmek üçin derrew tiz kömek çagyrylypdyr.

Şondan soň mekdebiň ýolbaşçylary polisiýa jaň etdiler, beýleki mugallymlar bilen söhbetdeşlik geçirenden soň şübhe astyna düşen uçurumlar anyklandy. Anyklanyşy ýaly, mugallymyň islän naharyny satyn almak üçin tutuş klasdan pul ýygnalan hem bolsa, olary satyn almak üçin iki ýigit gidipdir. Bellesek, 15-nji iýunda ýigitleriň biri soňky synaglardan soň dessine harby bölüme alnyp gidilipdi we eýýäm goşuna gullugyna äkidilipdi.

Azatlyk Radiosy Aşgabadyň mekdeplerini gutaranlaryň 15-nji iýunda boljak soňky synaglardan dessine harby bölümlere gyssagly äkidilýändigini habar beripdi.

“Häzirki wagtda güman edilýän ýigitleriň diňe biri soraga çagyrylýar, sebäbi ikinjisi goşuna alyndy. Emma şübhe astyna düşen şol birinji ýigit hem 18 ýaşyny doldurdy, ýöne entek goşuna alynmady. Ol deslapky derňew wagtynda öýünde galýar. Emma jenaýat işi açylsa, ikinji ýigit hem goşundan yzyna çagyrylyp bilner "- diýip, çeşme gürrüň berdi.

Azatlyga mälim bolşuna görä, mugallymyň zäherlenmegi bilen baglanyşykly jenaýat işi açylmandyr, diňe şübhe astyna düşen ýigit we şaýatlar bilen deslapky söhbetdeşlik geçirilýär.

Azatlyk Radiosy Bagtyýarlyk etrabynyň polisiýa merkezine jaň edip, bu waka barada goşmaça maglumat alyp bilmedi.

Türkmenistanda döwlet edaralarynda işleýän işgärlerden we mekdep okuwçylaryndan pul talap etmek meselesi adaty bir ýagdaýa öwrüldi. Okuwçylaryň ene-atalary her ýyl mekdep ýolbaşçylarynyň we mugallymlarynyň talaby boýunça her bir çaga üçin on müňlerçe manat goşmaça çykdajy etmeli bolýandygyny gürrüň berýärler.

Mugallymlara we direktorlara sowgat bermek, köp sanly komissiýanyň saparlary, abatlaýyş işleri, prezidentiň portretlerini satyn almak we şuňa meňzeş dürli başga çykdajylar üçin mejbury pul ýygnalýar.

Aşgabatdaky habarçymyz bu waka garamazdan, şu hepde şol bir mekdepde korrupsiýa bilen baglanyşykly ýene bir ýagdaýyň bolandygyny anyklady. Bu barada uçurymlaryň biriniň kakasy gürrüň berdi.

“21-nji iýunda duşenbe güni bu mekdebi gutaranlara orta mekdebi gutardyş şahadatnamalary gowşuryldy. Munuň üçin dabara guraldy, oňa diňe uçurymlar çagyryldy, çäräniň çykdajylaryny tölemek üçin pul töletdirdiler. Maşgala ýagdaýy sebäpli dabara üçin pul berip bilmedikler kafe geçirilen oturylyşyga çagyrylmady. Olary diňe baş mugallymyň kabinetine çagyrdylar we ellerine şahadatnama berdiler. Synp mugallymlary soňky gezek pul berip bilmeýän öňki okuwçylaryny görmek islemeýärler "-diýip, okuwçylaryň biriniň kakasy adynyň aýdylmazlygy şerti bilen gürrüň berdi.

Rus dilinde hem okaň

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG