Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Täjik-gyrgyz serhedinde täjik serhetçisi ýaralandy


Kum Mazor obasy, Täjigistanyň Çorkuh regiony

Täjigistan-gyrgyz serhediniň jedelli bölegine ýakyn sebitde bolup geçen soňky zorlukda täjik serhetçisi ýaralandy.

Täjigistanyň Çorkuh etrabynyň resmileri 19 ýaşly Şuhrat Gurbonowyň 24-nji iýulda irden atyşykdan soň ok ýaralary bilen keselhana ýerleşdirilendigini Azatlyk Radiosyna aýtdy.

Resmileriň sözlerine görä, Täjigistanyň etraplarynyň ýaşaýjylary Gyrgyzystanyň kesgitlenmedik hasaplaýan serhediniň golaýyny arassalap başlandan soň dartgynlylyk güýçlenipdir.

Gyrgyzystanyň obasynyň ýaşaýjylary we ýerli häkimiýetleriniň wekilleri täjikler bilen ýüzbe-ýüz bolansoň, sebiti arassalamak işleriniň kanunydygyna şübhelenip, taraplar biri-birine daş atyp başladylar. Garşylyk hasam güýçlenip, iki Merkezi Aziýa döwletiniň serhetçileriniň arasynda atyşyga öwrüldi.

Gyrgyzystanyň Batken sebitiniň resmileri atyşygyň 24-nji iýulda ýerli gyrgyz we täjik obalarynyň ýaşaýjylarynyň Täjigistanyň sebiti arassalamak boýunça alyp barýan işleri sebäpli dörän çaknyşykdan soň başlandygyny tassykladylar.

Iki tarap hem hepdäniň ahyrynda Täjigistan bilen Gyrgyzystanyň resmileriniň arasynda ýagdaý bilen baglanyşykly gepleşikleriň geçirilýändigini aýtdy.

Bu waka Gyrgyzystanyň serhet gullugynyň bir adamy öldürmeginden we öňki sowet respublikalarynyň arasyndaky şuňa meňzeş çaknyşykda başga bir adamyň ýaralanmagyndan üç hepde geçmänkä bolup geçdi.

Uzynlygy 970 kilometre barabar bolan Gyrgyzystan-Täjigistan serhediniň ýarysyna golaýy kesgitlenmedi we bu iki ýurduň garaşsyzlygyny yglan edeli bäri dartgynlylyga sebäp boldy.

Aprel aýynyň ahyrynda gyrgyz-täjik serhediniň başga bir jedelli böleginde harby wekilleriň arasynda bolan çaknyşyk iki tarapda-da onlarça adamyň ölmegine sebäp boldy.

1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargansoň, Merkezi Aziýanyň köp serhetýaka sebitleri jedelli bolmagynda galdy.

Aýratynam Täjigistan, Gyrgyzystan we Özbegistan bilen serhetleriň birleşýän ýeri bolan durnuksyz Fergana jülgesindäki köp sanly eksklawyň golaýyndaky ýagdaý çylşyrymly galýar.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG