Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Çeşme: Türkmenistanyň ÝOJ-larynda okuwlar onlaýn görnüşinde geçiriler


Arhiwden alnan illýustrasiýa suraty

Türkmenistanda COVID-19 bilen keselleýänler we ondan ölýänler görnetin köpelýän mahaly, ýurduň ýokary okuw jaýlarynda (ÝOJ) okuwlary onlaýn görnüşinde geçmek barada karar kabul edildi. Bu barada dilden habarly edilen talyplar onlaýn okuwlaryň 70 gün dowam etjekdigini aýdýarlar. Türkmen hökümeti wirusyň ýaýramagyna garşy ätiýaçlyk çärelerini günsaýyn güýçlendirse-de, ýurtda COVID-19-yň hasaba alnandygyny resmi taýdan boýun almaýar.

Ýatlatsak, 26-njy awgustda Azatlyk Radiosynyň habarçylary wirusyň giňden ýaýramagy bilen, ýurduň dürli künjeginde okaýan talyplaryň özleriniň ÝOJ-larynyň ýerleşýän sebitlerine goýberilmändigini habar berdiler. Munuň bilen bagly, talyplary Daşoguzdan we Marydan Aşgabada hem-de Lebaba alyp giden ýörite otly gatnawlary yzyna dolandy.

Lebap welaýatyndaky ýagdaýdan habarly çeşmämiziň aýtmagyna görä, 26-njy awgustdan başlap ähli talyplary Aşgabada alyp gitmek çäresi togtadyldy. Şeýle-de, talyplara sentýabryň 1-ne başlamaly okuwlaryň wagtlaýynça onlaýn geçiriljekdigi duýduryldy.

"Onlaýn okuwyň häzirlikçe 70 gün dowam etjekdigini aýtdylar. Ýöne şondan soň okuwlaryň nähili boljakdygy, onlaýn okuwyň möhletiniň uzaldyljakdygy ýa-da uzaldylmajakdygy belli däl" diýip, çeşmämiz 27-nji awgustda gürrüň berdi.

Onuň sözlerine görä, orta mekdeplerde hem okuwçylary bir hepde okadyp, soňra dynç alşa çykarmak barada welaýatyň bilim müdirligi derejesinde maslahat edilýär. Bellesek, ýurduň orta mekdeplerinde we ýokary okuw jaýlarynda okuwlar adatça 1-nji sentýabrda başlanýar.

"Mekdeplerde sapaklar iki smena bolup, her sapak 20-25 minut dowam eder" diýip, çeşmämiz bir mugallymyň sözlerini sitirledi.

Azatlyk bu aýdylanlar barada ýurduň Bilim ministrliginden, şeýle-de welaýat bilim müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi.

Bu aralykda, çeşmämiz Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynda koronawirusyň täze ojagynyň tapylandygyny, bu ýerde ölüm howply wirusyň "güýçli depginde" ýaýraýandygyny hem habar berdi.

"Bu ýerde wirusyň çaltlyk bilen ýaýraýandygy sebäpli Sakar etrabynyň raýatlaryna urulmaly waksina Köýtendaga iberildi. Netijede, Sakar etrabynda-da waksina ýetmezçiligi emele geldi" diýip, çeşmämiz aýtdy.

Şeýle-de, ol 26-njy awgustdan başlap Farap etrabynyň karantin çäklendirmeleriniň gowşadylandygyny aýdyp, etraba girip-çykmaga rugsat berilýändigini hem belledi. Ýatlatsak, etrapda wirusyň ojagy tapylandan soň, ol 12-nji iýulda karantina ýapylypdy.

Şol bir wagtda, çeşmämiz 26-nji awgustdan başlap Türkmenabat şäherinde täze çäklendirmeleriň güýje girizilendigini, şol sanda 4-nji we 5-nji belgili bazarlaryň we metjitleriň ýapylandygyny belleýär.

"Bazarlaryň ýapylmagy köp ene-atalarda kynçylyk döretdi. Sebäbi ene-atalaryň köpüsi heniz çagalaryna mekdep egin-eşiklerini satyn almandy" diýip, çeşmämiz aýtdy.

Bu aralykda, Aşgabatdaky habarçymyz hem koronawirus bilen keselleýänleriň we ölýänleriň günsaýyn köpelýändigini habar berýär. Onuň sözlerine görä, hatda "Sputnik" we hytaý waksinalaryny etdiren raýatlaryň arasynda-da wirusdan ölýänler kän.

"59 ýaşly bir aýal tanşym hytaý sanjymynyň iki dozasyny alandan soň, wirus bilen keselledi. Ol 10 günläp Niýazow adyndaky keselhanada ýatdy. Ol dogan-garyndaşlary bilen telefon arkaly habarlaşýardy. Ýöne onuň saglyk ýagdaýy duýdansyz ýaramazlaşdy we ony keselhananyň reanimasiýa bölümine ýerleşdirdiler. Ol şol ýerde aradan çykdy" diýip, efirde atlandyrylmasyzlygyny soran aşgabatly ýaşaýjy 27-nji awgustda habarçymyza gürrüň berdi.

Onuň sözlerine görä, polisiýa işgärleri merhum aýalyň jesedini selofan gaba orap, öýüne getirdiler. Ýöne polisiýa, hossarlary merhum bilen hoşlaşyp, molla jynaza dogasyny doly okap gutarmanka, jesedi gonamçylyga alyp gitdi.

"Bu aýalyň hossarlaryna merhumyň ýanyndaky goş-golamlary bir selofan gaba salyp berdiler we ony açman, zibile taşlamagy tabşyrdylar" diýip, aşgabatly ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny gürrüň berdi.

Bu aralykda, garaşsyz tukmen.news neşiri Daşoguz welaýatynda bir obanyň karantine ýapylandygyny, şeýle-de sebitdäki talyplaryň Aşgabada goýberilmeýändigini habar berýär.

"Akdepe etrabyndaky Orazgeldi Ärsaryýew obasyna girmek we çykmak gadagan edildi. Çeşmelerimiz bu obada azyndan 26 adamyň koronawirusdan ölendigini habar berýärler. Sebitde wirus ýokuşmadyk ýeke maşgala hem galmandyr. Akdepe etrap hassahanasy näsaglardan doly" diýlip, neşiriň 27-nji awgustda çap eden habarynda bellenilýär.

Soňky iki aýyň dowamynda Türkmenistanda koronawirusyň barha ýaýraýandygy, şol sanda "Delta" ştamynyň tapylýandygy, hassahanalaryň hassalardan doludygy we ölenleriň sanynyň görnetin artýandygy barada Azatlyk we beýleki garaşsyz neşirler yzygiderli habar berýär.

Ýurtda COVID-19-yň hasaba alnandygyny resmi taýdan boýun almaýan türkmen häkimiýetleri bu habarlary kommentirlemeýärler.

Ýöne 25-nji awgustda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet sanitariýa we epidemiologiýa gullugynyň başlygy A.Gylyjowy "işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin" diýlen kesgitleme esasynda eýeleýän wezipesinden boşatdy. Bu wezipä M.Mämmedow bellenildi.

Synçylar bu wezipe çalşygyny ýurtda koronawirusyň ýaýramagy bilen agyrlaşýan ýagdaýyň başga bir gytaklaýyn ykrar edilmegi hökmünde kabul etdiler.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

XS
SM
MD
LG