Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Halkara pul gaznasy Türkmenistana $325 million möçberinde pul serişdesini bölüp berdi


Halkara pul gaznasynyň nyşany.

COVID-19 pandemiýasynyň arasynda Halkara pul gaznasynyň dünýä ýurtlary üçin bölüp bermegine garaşylan maliýe serişdeleriniň möçberi mälim boldy. Gurama her döwletiň paýyna düşýän maliýe serişdeleriniň möçberini özüniň resmi web-saýtynda çap etdi. Muňa laýyklykda, Halkara pul gaznasyndan Türkmenistanyň paýyna düşýän maliýe serişdesi 228 million 700 müň SDR-a barabar bolar. Bu möçber dollar hasaby bilen takmynan $325 million dollara barabardyr.

Hasabata görä, Halkara pul gaznasy 190 ýurda jemi $650 millard töweregi pul serişdesini bölüp berýär. Maliýe serişdeleriniň bölünip berilmegi şu ýylyň 23-nji awgustynda öz güýjüne giripdir.

“Bölünip berlen serişdeler ähli agzalaryň ätiýaç gorlaryna bolan uzak möhletli global zerurlygyny çözmek, ynam döretmek we dünýä ykdysadyýetiniň durnuklylygyny ýokarlandyrmak boýunça peýdaly bolar” diýip, HPG aýdýar.

Şeýle-de, gurama bu maliýe serişdeleriniň pandemiýa garşy göreşmekde täsirli boljakdygyny aýdýar.

“Bu hususan-da iň gowşak ýurtlaryň COVID-19 pandemiýasynyň täsirine garşy göreşmeklerine ýardam berer” diýip, Halkara pul gaznasy aýdýar.

Türkmenistanyň hökümeti ýurda iberilýän halkara maliýe ýardamlarynyň haýsy pudaklara gönükdirilýändigi barada aç-açan hasabatlar bilen çykyş etmeýär.

Has ozal, iýulyň başlarynda Bütindünýä banky Türkmenistana COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşmek üçin 20 million dollar möçberinde pul serişdesini karz berdi. Bu barada Bütindünýä bankynyň resmi web-saýty habar berdi.

Maglumata görä, Bütindünýä banky hususan-da Ýiti ýokanç kesellere garşy durmaga taýýarlygyny üpjün edýän Meýilnamanyň çägindäki ileri tutulýan çäreleri goldar. Bu ýurt derejesindäki koordinasiýany güýçlendirer, howplar baradaky maglumatlar elýeterliligini we ilat bilen aragatnaşygy gowulandyrar, şeýle-de test, garşy göreş, ýokanç kesilleriň öňüni almak we olar bilen göreşmek mümkinçiliklerini güýçlendirer diýip, beýanatda bellenilýär.

Bu aralykda, Türkmenistanyň hökümeti şu wagta çenli ýurtda hiç hili COVID-19 hadysasyny resmi taýdan hasaba almady. Muňa garamazdan, Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýerli lukmanlara salgylanyp, şu wagta çenli ýurt boýunça ençeme COVID-19 hadysalarynyň ýüze çykarylandygyny habar berýärler.

Media maglumatlaryna görä, Halkara pul gaznasynyň işgärleri agza ýurtlara 650 millard dollar möçberinde pul serişdesiniň bölünip berilmegini guramanyň dolandyryjy geňeşine mart aýynda teklip etdi.

Halkara pul gaznasy Merkezi Aziýa ýurtlaryndan Gazagystana takmynan $1 millard 600 millon, Özbegistana $750 million, Gyrgyzystana $242 million, Täjigistana $236 million dollar möçberinde pul serişdesini bölüp berdi.

Russiýa halkara gaznadan $17 milliard, Türkmenistanyň goňşusy Eýran $4 millard 800 million alar.

Walýuta fondy mundan ozal, 2009-njy ýylda bolan global ykdysady krizisiň dowamynda agza ýurtlara 250 millard dollar möçberinde maliýe serişdesini bölüp beripdi.

SDR Halkara pul gaznasynyň pul birligi bolup, gaznanyň bölüp beren maliýe serişdeleri agza ýurtlaryň merkezi banklaryna ätiýaç gor hökmünde geçirilýär we ýurtlaryň merkezi banklary öz aralarynda bu serişdeleriň üsti bilen hasaplaşyk geçirip bilýär.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG