Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Garaşsyz neşir: ýol heläkçiliginde ölen käbir harbylaryň atlary belli boldy


Illýustrasiýa suraty

Iýul aýynda Aşgabatda bolan ýol hadysasynda ölen iki esgeriň we bir ofiseriň atlary belli boldy. Bu barada garaşsyz neşir öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp, 6-njy sentýabrda habar berdi.

Bellesek, Azatlyk Radiosy paýtagtyň Bekrewe şaýolunyň ugrunda bolan ýol heläkçiliginde onlarça harby gullukçynyň wepat bolandygy barada 21-nji iýulda ilkinji bolup habar beripdi. Şonda çeşmelerimiz 18-nji iýulda 10-dan gowrak KamAZ kysymly ulagdan ybarat harby kerweniň ýol hadysasyna uçrandygyny aýtdylar. Wakada ilki 18 töweregi harbynyň heläk bolandygy belli boldy. Soňra Azatlygyň Türkmenistanyň Goranmak ministrligine ýakyn bir çeşmesi wepat bolan harbylaryň sanynyň 30-dan aşandygyny, 20 töweregi adamyň ýaralanandygyny habar berdi.

turkmen.news neşiriniň maglumatyna görä, ýol heläkçiliginde ölen esgerleriň ýene iki sanysynyň ady belli boldy. Olaryň biri Asyr Derýaýew, beýlekisi Ýusup Haýytowdyr.

"Çeşmelerimiz wakada ofiser Döwlet Aşyrowyň hem ölendigini habar berýärler" diýlip, neşiriň habarynda bellenilýär.

Mundan ozal neşir ýol heläkçiliginde ölen başga bir esgeriň adyny - Batyr Igdirowy - hem mälim edipdi.

"Uly leýtenant Döwlet Aşyrow oktýabrda öýlenmegi planlaşdyrýardy" diýip, neşir ýazýar.

Şeýle-de, maglumatda heläk bolanlaryň garyndaşlaryna azyk we nagt kömeginiň berilendigi, ýöne bularyň döwlet býujetinden bölünip berilmän, beýleki harby we döwlet işgärlerinden ýygnalandygy hem aýdylýar.

Neşir waka bilen bagly sud işi barada gapma-garşylykly maglumatlaryň bardygyny aýdyp, "çeşmeleriň biri heläkçilige KamAZ ulaglarynyň tehniki ýagdaýyny barlamaly adamlaryň jogapkär görkezilýändigini aýtdy" diýýär.

"Başga bir çeşme, diri galan sürüjiniň - daşoguzly esgeriň - kazyýet işiniň eýýäm geçirilendigini aýtdy. Ony türmä salmadyrlar, ýöne 20 müň manat jerime töletdiripdirler" diýip, neşir ýazýar.

Azatlyga bu aýdylanlary öz ýurt içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tassyklatmak ýa-da inkär etdirmek häzirlikçe başartmady. Bu barada Goranmak ministrliginden hem maglumat alyp bolmady.

Ýatlatsak, heläkçiligiň bolan wagty harby ulag kerweni Aşgabadyň “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumynda bir çärä gatnaşyp, Bekrewe garnizonyna gaýdyp barýan ekeni.

Goranmak ministrligine ýakyn çeşmämiz heläkçilige ulag kerweniniň hataryndaky sekizinji ulagyň tormozynda dörän näsazlygyň sebäp bolandygyny habar beripdi. Çeşme heläk bolanlaryň aglabasynyň şol ulagda bolandygyny hem aýdypdy.

23-nji awgustda Azatlygyň beýleki bir çeşmesi ýol hadysasynda ölen birnäçe lebaply esgeriň hossarlaryna kompensasiýa tölegleriniň tölenýändigini habar berdi. Ol aradan çykan esgerleriň arasynda Seýdi şäherinden, Farap etrabynyň Hojakenepsi obasyndan we Çärjew etrabynyň Kölaryk obasyndan bolan esgerleriň hossarlaryna şu wagta çenli 10 müň manat möçberinde kömek berilendigini aýtdy.

Türkmen häkimiýetleri, aradan tas iki aýa golaý wagtyň geçendigine garamazdan, bu ýol heläkçiligi barada hiç zat aýtman gelýär.

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýol heläkçiliginden iki hepde töweregi soň, 3-nji awgustda geçiren Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Şonda ol goranmak ministriniň orunbasaryna “berk käýinç” yglan edip, goranmak ministri Begenç Gündogdyýewiň guramaçylygyndan nägile boldy.

Döwlet mediasy şol mejlisiň dowamynda-da heläkçilikli ýol hadysasynyň gozgalyp-gozgalmandygy barada habar bermedi.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň gizlinligini doly kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG