Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Çeşmeler: Türkmenistanyň daşary işler ministri Meredow COVID-19 bilen keselledi


Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow öz iş ýerinde soňky gezek 20-nji awgustda göründi.

Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredowyň koronawirusa ýolugan bolmagy mümkin. Azatlygyň çeşmeleri Meredowyň 20-nji awgustdan soň işe çykmandygyny tassyklaýarlar. Ministriň takmynan iki hepde öň Ahal welaýatynyň Yzgant obasynda ýerleşýän täze ýokanç keseller keselhanasyna kabul edilendigi aýdylýar. Daşary işler ministrliginiň işgäri Azatlyk bilen telefon arkaly söhbetdeşlikde bu habarlary ret etdi, ýöne Meredowyň Ministrler kabinetiniň soňky iki mejlisine näme üçin gatnaşmandygyny we Daşary işler ministrliginiň türkmen prezidentiniň Özbegistana etjek saparyny taýýarlamaga näme üçin gatnaşmaýandygyny düşündirip bilmedi.

Azatlyk radiosynyň bir-birinden habarsyz iki çeşmesiniň beren maglumatyna görä, Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow 24-nji awgustda COVID-19 diagnozy bilen keselhana ýerleşdirildi. Aýdylmagyna görä, ministriň koronawirusyň delta görnüşi bilen keselländigi mälim bolupdyr.

Çeşmeleriň biri 61 ýaşly Meredowyň Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant obasyndaky täze ýokanç keselliler hassahanasynda bejergi alýandygyny tassyklaýar.

“Bu prezidentiň [Türkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedowyň] ata-baba obasynda 2020-nji ýylyň noýabr aýynda açylan we iň döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan lukmançylyk merkezi. Maňa (Meredowyň) gutulýandygyny we ýagdaýynyň durnuklydygyny gürrüň berdiler” diýip, hökümet töwereklerine ýakyn durýan çeşme aýtdy.

Çeşme Meredowyň hassahanada bolýandygy baradaky maglumaty 1-nji sentýabrda alandygyny aýtdy. Azatlyk bu habary çapa taýýarlaýan wagtynda ministriň nirededigi barada maglumat alyp bilmedi. Ýöne başga bir çeşme Meredowyň şindi öz iş ýerine dolanmandygyny, köpçülikde görünmändigini tassyklady.

Meredow öz iş ýerinde soňky gezek 20-nji awgustda göründi. Şol gün ol Ministrler kabinetiniň wideo konferensiýa görnüşinde geçirilen mejlisine gatnaşdy.

Şondan bäri Ministrler kabinetiniň iki mejlisi geçirildi, emma 27-nji awgustda we 3-nji sentýabrda geçirilen maslahatlara Daşary işler ministrliginiň başlygy gatnaşmady.

Şeýle-de, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistana boljak saparyna taýýarlyk işleriniň daşary işler ministri, daşary syýasat boýunça wise-premýer Meredowa däl-de, oba hojalygyna gözegçilik edýän wise-premýer Esenmyrat Orazgeldýewe ynanylmagy bellärlikli bolup durýar.

Türkmenistan dünýäniň iň ýapyk ýurtlaryndan biri bolup, bu ýerde resmi edaralardan maglumat almak hakykatda mümkin däl. Mundan başga, türkmen häkimiýetleri COVID-19 hadysasynyň bardygyny ykrar etmeýärler we pandemiýa başlaly bäri ýurtda bir hadysanyň hem ýüze çykarylmandygyny öňe sürýärler.

Emma muňa garamazdan, Azatlyk Daşary işler ministrliginiň bir resmisi bilen telefonda gürleşmegi başardy we ol Meredowyň näsaglandygy baradaky maglumaty inkär edip, onuň iş ýerindedigini aýtdy.

“Ministr öz ýerinde. Biz Azatlygyň onuň ýagdaýyndan alada galmagyna tolgundyk, ýöne ýok, ol koronawirus bilen kesellänok. Owganystandaky we umuman dünýädäki wakalar sebäpli, onuň iş-aladasy köp. Içerki syýasat meseleleri we bu meseleler bilen baglanyşykly geňeşmeler köp wagt talap edýär we belli bir derejede iş ýüküni agraldýar. A şeýle, ýok, ol koronawirus bilen kesellemedi. Arkaýyn bolup bilersiňiz” diýip, wezipesini we adyny aýtmakdan boýun gaçyran emeldar aýtdy.

Emma Meredow soňky birnäçe hepdede Owganystan meselesi boýunça geçirilen duşuşyklaryň hiç birinde türkmen tarapyna wekilçilik etmedi. Türkmen resmisi Azatlygyň bu we Berdimuhamedowyň Özbegistana boljak saparyny näme üçin daşary işler ministriniň däl-de, eýsem oba hojalygy boýunça wise-premýeriň taýýarlaýandygy barada beren soraglaryna jogap bermekden boýun gaçyrdy.

“Siz bilýärsiňizmi, men häzir ýygnaga howlugýaryn. Emma bir zady aýtmak isleýärin, gynansak-da, käbir köpçülikleýin habar beriş serişdeleri käte “jaň sesini eşitdim, ýöne nirededigini bilemok” ýörelgesine laýyk işleýär. Mundan aňryk, siz bilen gürleşmäge mümkinçiligim bolmansoň, ötünç soraýaryn. Size üstünlik arzuw edýärin” diýip, türkmen emeldary trubkany goýdy.

Azatlygyň türkmen hökümetine ýakyn bir çeşmesi prezident Berdimuhamedowyň Özbegistana boljak saparynyň takyk senesiniň entek kesgitlenmändigine, ýöne onuň "ýakyn wagtda" boljakdygynyň mälim edilendigine ünsi çekdi.

"Görnüşinden, her hili soraglaryň döremeginden gaçyp, prezidente ýoldaş bolar ýaly, Meredow sagalýança garaşýarlar" diýip, çeşme öz çak-çenini aýtdy.

Meredow Türkmenistanda koronawirusa ýolugan ilkinji ýokary derejeli resmi däl. 2020-nji ýylyň iýulynda COVID-19 türkmen syýasy elitasynyň ýene bir täsirli resmisiniň, Ýagşygeldy Kakaýewiň ölümine sebäp boldy. Emma hökümet-de, döwlet metbugaty hem 61 ýaşly Kakaýewiň keseli we ölümi barada habar bermedi. Ýöne ýedi aý soň, 2021-nji ýylyň fewralynda prezident onuň adyny Aşgabatdaky Halkara Nebitgaz uniwersitetine dakmagy, wagtynda ýogalandygy aýdylmadyk egindeşiniň adynyň ebedileşdirilmegini tabşyrdy.

Mundan başga, geçen ýylyň iýulynda Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň 55 ýaşly häkimi Hasan Metkuliýew hem koronawirus sebäpli dörän öýken keselinden heläk boldy. Onuň ölümi barada hem ne hökümet, ne-de resmi metbugat habar berdi.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG