Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gomoseksual gatnaşykda güman edilýän onlarça raýat Türkmenabatda tussag astynda saklanýar


Türkmenabatdan bir pursat. Illýustrasiýa. Arhiwden alyndy.

Azatlyk Radiosyna mälim bolan maglumatlara görä, gomoseksual gatnaşykda güman edilýän 25 töweregi adam, şol sanda ýol gözegçilik polisiýasynyň bir öňki işgäri, ýerli ýangyn söndüriji gullugyň birnäçe işgäri we asly Çärjew etrabyndan bolan bir dellek Türkmenabatda tussag astynda saklanýar.

Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gürrüňdeş bolan ýagdaýdan habarly çeşmäniň sözlerine görä, bikanun jynsy gatnaşykda güman edilýän dellek awgustyň ahyrynda tussag edilip, Lebap welaýatyna getirilipdir.

24-nji sentýabrda turkmen.news neşiri asly Lebap welaýatyndan bolan, ýöne soňky wagtlarda Aşgabatda işläp, esasan şow-biznesiň wekillerine saç bejermek hyzmatlaryny hödürlän bir dellegiň häkimiýetler tarapyndan tussag edilendigini habar berdi.

Garaşsyz neşir Lebabyň merkezi polisiýa tussaghanasynda 30 töweregi erkegiň birmeňzeş aýyplamalar boýunça tussaglykda saklanýandyklaryny habar berdi.

Azatlyk Radiosynyň çeşmesi tussaglykda saklanýan bir erkek adamyň ýol gözegçilik polisiýasynyň öňki işgäridigini, ýöne soňra onuň näbelli sebäplere görä, Ýangyn howpsuzlygy gullugyna geçirilendigini aýdýar. Çeşmäniň maglumatlaryna görä, öňki polisiýa işgäri heniz ýol gözegçiligi gullugynda wagty beýleki bir kärdeşi bilen bikanun gatnaşyk saklamakda güman edilýär. Olaryň ikisi hem birmeňzeş aýyplamalar bilen Türkmenabatda tussag astynda saklanýan raýatlaryň arasynda galýar.

Azatlyk Radiosynyň çeşmesi şübhe bildirilýän sertaraşyň käbir müşderiler bilen ýakyn aragatnaşyk saklamakda güman edilýändigini aýdýar.

turkmen.news neşiri tussaglykda saklanýan tanymal dellegiň şahsy maglumatlaryndan özüniň habarlydygyny, ýöne olary etiki düzgünler sebäpli çap etmeýändigini belleýär.

Ýatlasak, 2020-nji ýylyň aprelinde Aşgabatda bir şoumen ýigit hem gomoseksuallykda aýyplanyp tussag edilipdi.

Türkmenistanyň kanun goraýjy edaralary, şol sanda Lebap welaýatynyň prokuraturasy ýa-da ýerli polisiýa edarasy bu iş boýunça hiç hili beýanat bermeýär.

Azatlyk Radiosynyň habarçysy bu iş boýunça bar bolan maglumatlaryň kanun goraýjy edaralar tarapyndan syr saklanýandygyny habar berýär.

Türkmenistanyň kanunçylygy gomoseksual gatnaşyklary jenaýat hasaplaýar. Ýurduň Jenaýat kodeksiniň, halkara hukuk goraýjy toparlary tarapyndan tankytlanýan, 135-nji maddasy “Beçebazlyk” boýunça iki ýyla çenli türme tussaglygyny göz öňünde tutýar.

Mundan ozal, geçen ýylyň aprelinde belli şoumen bikanun gatnaşykda aýyplanyp, tussag edilenden soňra, Aşgabatda başga-da birnäçe adam boýunça derňew işleriniň geçirilendigi mälim boldy. Ýöne bu derňewiň netijeleri aýan edilmedi.

Türkmenabatda 25 töweregi raýatyň, ýol gözegçilik polisiýasynyň we ýangyn söndüriji gullugyň birnäçe işgäriniň, galyberse-de tanymal sertaraşyň tussaglygy baradaky habar soňky günlerde Lebap polisiýasynyň ikibir oturan erkek adamlary bikanun jynsy gatnaşykda güman edip, olary soraga çekýän wagtlaryna gabat gelýär.

1-nji oktýabrda Azatlyk Radiosynyň habarçysy Lebap welaýatynyň tas ähli etraplarynda ulagda, çaýhanada ýa-da myhmanhanada ikibir oturan erkekleriň polisiýa tarapyndan soraga çekilýändiklerini we olardan özara jynsy gatnaşykda bolup-bolmandyklarynyň soralýandygyny habar berdi.

Şeýle-de, Azatlygyň habarçysyna görä, soňky günlerde sebitde Milli Howpsuzlyk Ministrligi polisiýa işgärleriniň arasynda özara jynsy gatnaşyk saklamakda şübhe bildirilýän adamlary hem ýüze çykarmakda iş alyp barýar.

Türkmenistanda LGBT jemgyýetiniň wekilleri barada maglumat örän çäkli bolup, olaryň hukuk goraýjy organlar tarapyndan yzarlamalara, basyşlara we gynamalara sezewar edilýändikleri barada diňe garaşsyz neşirler, şol sanda Azatlyk Radiosy habar berýär.

Mundan ozal, Azatlyk Radiosy 2019-njy ýylyň güýzünde özüniň jynsy ugry bilen baglylykda häkimiýetler tarapyndan ýanalýandygyny aýdan Kasymberdi Garaýew barada habar berdi. Azatlyk şol ýylyň dekabryndan soň, Garaýew bilen aragatnaşygy ýitirdi.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

XS
SM
MD
LG