Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ozodi habar çap etdi, täjik migrantlarynyň meselesi çözüldi


Täjik migrantlary
Täjik migrantlary

Orsýetdäki iş beriji bilen dörän düşünişmezlikler esasynda kyn ýagdaýa düşen täjik migrantlary pasportlaryny we berilmedik aýlyklarynyň bir bölegini yzyna aldylar diýip, Azatlygyň täjik gullugy habar berýär.

Öz sözleri bilen aýdylsa, Woronež sebitiniň Şubnoe obasynda ‘gul şertlerinde işleýän” onlarça täjik işçisi, Azatlygyň Täjik gullugynyň çap eden habaryndan soň, öz meseleleriniň bölekleýin çözülendigini aýdýar.

Täjigistanyň Russiýadaky ilçihanasynyň gatyşmasyndan soň, 16-njy oktýabr güni irden pasportlarymyzy yzyna gaýtaryp berdiler we aýlyklarymyzy bölekleýin tölediler diýip, işçiler aýtdy.

Täjigistanyň ilçihanasynyň Facebook sahypasynda çap edilen habarda hem iş beriji bilen migrantlaryň arasynda dörän düşünişmezlikleriň çözülendigi aýdylýar.

Ilçihananyň beýanatynda aýdylmagyna görä, Täjigistanyň raýatlary bilen iş berijiniň, ýagny "Ostrogožsksadpitomnik" paýdarlar jemgyýetiniň arasyndaky şertnamalara laýyklykda, iş beriji iş üçin patent, uçar biletleri, ýaşaýyş jaýy we nahar üçin töleg töledi we Täjigistanyň raýatlary işe başlansoň, öz çykdajylaryny olaryň aýlyklaryndan tutup almaga başlady. Şeýlelikde, 2021-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda iş beriji olaryň hersine 10 müň rubl möçberinde öňünden töleg etdi we bu ýagdaý zähmet migrantlary bilen iş berijiniň arasynda düşünişmezlik döremegine getirdi.

Üç aý ozal Woronežde alma hasylyny ýygnamak üçin hakyna tutulan 110 täjigistanly 13-nji oktýabrda ýerli polisiýa merkeziniň öňüne toplanyp, protest bildirdi.

Olar iş berijileriniň aldaw usuly bilen pasportlaryny alyp, özlerini "zamun alandyklaryny" aýtdylar.

Azatlygyň Täjik gullugynyň Woroneždäki migrantlaryň ýagdaýy barada çap eden habaryndan soň, Orsýetdäki täjik ilçihanasy 15-nji oktýabrda öz işgärlerini Woroneže iberendigini habar berdi.

Täjigistanyň ilçihanasy öz telefon belgilerini Facebook sahypasynda ýerleşdirdi we migrantlary, kynçylyklar ýüze çykan halatynda, özleri bilen habarlaşmaga çagyrdy.

Mundan ozal migrantlar täjik häkimiýetleriniň köplenç öz hukuklaryny goramaýandyklaryndan zeýrenýärdiler.

XS
SM
MD
LG