Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

COP26: Esasy üns garyp ýurtlara goldawyň artdyrylmagyna gönükdirilýär


Dünýäniň 200-e golaý ýurdunyň wekili COP26-a gatnaşyp, 2015-nji ýyldaky Pariž konferensiýasynda ylalaşylan çäreleri, howanyň ortaça maýlamasyny Selsiýa boýunça 1,5 we 2 dereje arasynda çäklendirmegi durmuşa geçirmegiň ýollaryny gözleýärler.

BMG-niň Klimatyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň (COP26) 26-njy mejlisiniň ikinji hepdesinde esasy üns howanyň üýtgemegine garşy göreşmek üçin garyp ýurtlara goldawyň artdyrylmagyna gönükdiriler. Muňa baý we ösýän ýurtlaryň krizisi ýeňletmek üçin bilelikde işleşip biljekdigi ýa-da bilmejekdigi babatynda synag hökmünde garalýar.

8-nji noýabrda Şotlandiýanyň Glazgow şäherinde geçirilýän ýygnakda hökümetler global maýlama garşy göreşmek we munuň eýýäm ýüze çykan zyýanynyň öwezini dolmak boýunça töwekgelçilikli ýurtlara nädip ýardam edip boljakdygy barada ylalaşyk baglaşmaga synanyşýarlar.

Britaniýanyň halkara söwda boýunça sekretary Anne-Marie Trewelýan azyndan 26 ýurduň we sebitiň, şol sanda ABŞ-nyň we Ýewropa Komissiýasynyň ministrleri bilen ýygnak geçirip, olary ösüp barýan ýurtlary goldamak üçin has köp iş etmäge çagyrýar.

Britaniýa iň gowşak, gorawsyz ýurtlara howanyň maýlamagynyň täsirlerine garşy göreşmek üçin 400 million dollar töweregi maýa goýmagy meýilleşdirýändigini mälim etdi.

Dünýäniň 200-e golaý ýurdunyň wekili COP26-a gatnaşyp, 2015-nji ýyldaky Pariž konferensiýasynda ylalaşylan çäreleri, howanyň ortaça maýlamasyny Selsiýa boýunça 1,5 we 2 dereje arasynda çäklendirmegi durmuşa geçirmegiň ýollaryny gözleýärler.

Sammitde 8-nji noýabrda çap ediljek hasabatda, eger dünýäde howanyň maýlamasy Selsiýa boýunça 2,9 dereje gyzsa, onda iň gowşak 65 döwletiň jemi içerki önüminiň 2050-nji ýyla çenli 20 göterim, 2100-nji ýyla çenli 64 göterim pese gaçjakdygy görkeziler.

XS
SM
MD
LG