Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmen-özbek serhedinde ýapylan iki geçelge gaýtadan açyldy


Mundan öň Özbegistan bilen Türkmenistanyň serhedindäki ýeke geçelge, Farab-Alat barlag nokady işleýärdi.

Özbegistanyň Transport ministrliginiň Telegram kanalynda berlen maglumata görä, Türkmenistan bilen Özbegistanyň serhedindäki Köneürgenç-Hojeýli we Daşoguz-Şawat barlag nokatlary ýene-de ýük geçirip başlady.

COVID-19 epidemiýasy sebäpli 2020-nji ýyldan bäri ýapyk duran serhet geçelgelerini açmak meselesi 18-nji noýabrda, transport we logistika boýunça özbek-türkmen iş toparynyň onlaýn ýygnagynda ara alnyp maslahatlaşyldy.

Harytlary daşamak, ähli sanitariýa ülňülerine laýyklykda, ýük tirkeglerni galtaşmazdan alyş-çalyş etmek arkaly amala aşyrylar.

Mundan öň Özbegistan bilen Türkmenistanyň serhedindäki ýeke geçelge, Farab-Alat barlag nokady işleýärdi. Indi açyk geçelgeleriň sany üçe ýetdi.

Soňky açylan iki geçelge Farab-Alat barlag nokadyndan geçirilýän ýükleri düýpli azaldar.

Iki ýurduň arasyndaky iki serhet geçelgesiniň gaýtadan açylmagy özbek prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň Türkmenistana etjek saparynyň öň ýanyna gabat geldi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG