Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

1999-njy ýylda žurnalisti öldüren öňki howpsuzlyk işgärleri tussag edildi


Slawko Kuruwiýa, 1998 v.

Serb kazyýeti, 1999-njy ýylda Slobodan Miloşewiçiň hökümetini aç-açan tankytlaýan žurnalist Slawko Kuruwiýany öldürenligi üçin, öňki döwlet howpsuzlyk işgärleriniň dördüsini 30 ýyla çenli azatlykdan mahrum etdi.

Žurnalist öldürilenden 22 ýyl soň, Belgradyň ýörite kazyýetiniň gaýtadan geçiren sudy 2-nji dekabrda Serbiýanyň döwlet howpsuzlyk gullugynyň öňki başlygy Radomir Markowiçi we Belgradyň aňtaw gullugynyň öňki başlygy Milan Radoniçi 30 ýyl azatlykdan mahrum etdi.

Gizlin gullugyň agentleri bolan Ratko Romiç we Miroslaw Kurak 20 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Kurak gaýybana sud edildi.

Hökümlerden şikaýt edilip bilinjekdigi aýdylýar. Kazyýet 2019-njy ýylda hem bu dört adamy günäkärledi, ýöne onuň çykaran karary ýatyryldy we işe gaýtadan seretmek buýruldy.

Slawko Kuruwiýa gaznasynyň ýerine ýetiriji direktory Iwana Stewanowiç täze hökümi 1990-njy ýyllarda amala aşyrylan syýasy äheňli jenaýat işlerine baha bermekde "möhüm ädim" diýip häsiýetlendirdi.

Iki garaşsyz gazetiň eýesi we redaktory bolan Kuruwiýa 1999-njy ýylyň aprelinde Belgraddaky öýüniň daşynda, şol wagtky Kosowada Belgradyň etnik albanlara garşy alyp barýan harby operasiýalarynyň soňlanmagyna kömek eden NATO kampaniýasy başlanandan birnäçe gün soň atylyp öldürildi.

XS
SM
MD
LG