Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

London kazyýeti ABŞ-nyň şikaýatyny kanagatlandyrdy we Assanjyň ekstradisiýa edilmegine rugsat berdi


Julian Assanj. Arhiw suraty
Julian Assanj. Arhiw suraty

Londondaky Ýokary kazyýet ABŞ kazyýetiniň şikaýat arzasyny kanagatlandyrdy we “WikiLeaksiň” esaslandyryjysy Julian Assanjyň Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edilip bilinjekdigini aýtdy.

Kazyýet Assanja kadaly çemeleşilmegi we onuň hukuklarynyň goralmagy barada ozal ABŞ häkimiýetleri tarapyndan berlen kepillendirmelere ünsi çekdi.

Häzir iňlis türmesinde oturan Assanja bada-bat ekstradisiýa edilmek howp abanmaýar we şikaýat kazyýetiniň kararynyň üstünden Britaniýanyň Ýokary kazyýetine şikaýat edilip bilinjekdigi aýdylýar.

London kazyýetinde şikaýat diňlenişigi oktýabr aýynda geçirildi. Birleşen Ştatlara wekilçilik edýän aklawçylar Assanjyň amerikan türmesinde ýörite dolandyryş çärelerine sezewar edilmejekdigini, onuň yzyndan gelenler bilen duşuşmak hukugynyň boljakdygyny, ýeke adamlyk kamera ýerleşdirilmejekdigini kepillendirdiler.

Şeýle-de, eger ýene jenaýat etmese, ABŞ häkimiýetleri onuň Kolorado ştatyndaky iň berk düzgünli türmä geçirilmejekdigini wada berýärler.

Mundan başga, amerikan kazyýeti ony azatlykdan mahrum etmek kararyna gelse, ABŞ häkimiýetleri Assanjyň jezasyny Awstraliýada, öz raýatlygy bolan ýurdunda çekmegine razylyk berdiler.

Assanjyň aklawçylary, şeýle-de adam hukuklaryny goraýan “Amnesty International” guramasynyň wekilleri diňlenişikde bu kepillikleri ret etdiler. Olar bularyň ýeterlik däldigini, üstesine ABŞ-nyň bu wadalary yzyna almak hukugynyň hem bardygyny belleýärler.

Aklawçylar lukmanlaryň gelen netijelerine salgylanyp, Assanjyň ruhy ýagdaýynyň gowy däldigini, ekstradisiýa edilen halatynda özüni heläklemeginiň ähtimaldygyny öňe sürýärler.

XS
SM
MD
LG