Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabatda ilata arzan towuk, un we ýumurtga satyldy


Paýtagtyň käbir etrapçalarynyň ýaşaýjylaryna bir sany towuk bilen 15 sany ýumurtga arzan bahadan satyldy.
Paýtagtyň käbir etrapçalarynyň ýaşaýjylaryna bir sany towuk bilen 15 sany ýumurtga arzan bahadan satyldy.

Türkmen häkimiýetleriniň dekabrda bellenilýän baýramçylyklar mynasybetli ilata "arzan azyk bolçulygyny" döretmek synanyşyklary dowam edýär. Munuň bilen bagly, paýtagtyň käbir etrapçalarynyň ýaşaýjylaryna subsidirlenen bahadan towuk, käbirine "ýakymsyz ysly" un, käbirine-de towuk ýumurtgasy satyldy. Şol bir wagtda, häkimiýetler käbir hususy dükan eýelerini süýji we köke önümlerini hakyky bahasynyň üçden bir bölegine satmaga mejbur edýärler. Paýtagtda döwletiň gözegçiligindäki bu söwdanyň jikme-jiklikleri barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Aşgabatdan maglumat berýär.

13-nji dekabrda paýtagtyň käbir etrapçalarynyň ýaşaýjylaryna azyk paýlaryndan başga-da bir sany towuk paýlandy. Ortaça 47 manada düşýän bu towugyň her kilogramy 27 manada barabar bolýar. Onuň hususyýetçilerdäki bahasy 45-50 manada deň.

Mundan başga-da, paýtagtyň käbir döwlet dükanlarynda subsidirilenen bahadan un peýda boldy. Ýöne habarçymyz 1 kilogramy 1 manada barabar bolan bu unuň reňkiniň garadygyny we ondan "ýakymsyz ysyň" gelýändigini aýdýar.

"Bu undan bişirilen çörek ýa çörek önümleri owranyp durýar" diýip, efirde atlandyrylmasyzlygyny soran ýerli ýaşaýjy 14-nji dekabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy.

Habarçymyz paýtagtyň käbir etrapçalarynyň ýaşaýjylaryna bolsa, bir sany towuk bilen 15 sany ýumurtganyň 50 manada satylandygyny aýdýar.

"Bu önümleri satyn alan ýaşaýjylaryň her birinden sanawa gol goýmak talap edilýär. Şeýle-de, dükan satyjysy subsidirlenen azyk önümleriniň mundan beýläk her hepde getiriljekdigini aýtdy" diýip, ýerli ýaşaýjy belledi.

Bu aralykda, habarçymyz paýtagtyň käbir, şol sanda Parahat 2 we 6 etrapçalaryna hyzmat edýän döwlet dükanlarynyň ilaty subsidirilenen azygyň ýany bilen käbir önümleri satyn almaga mejbur edýändigini habar berýär.

"Bu sebitdäki dükanlaryň satyjylary baýramçylyk mynasybetli berilýän harytlaryň ýanyndan üç sapar ulanyljak çaýy we 450 gram makarony hem satyn almagy talap edýärler. Olar bu çaý üçin 5 manat we makaron üçin 12 manat alýarlar. Ýogsa, bu makaron bazarlarda 7 manat bahalanýar" diýip, ýerli ýaşaýjy belledi.

Munuň bilen bir wagtda, habarçymyz häkimiýetleriň käbir hususy dükan eýelerini hususyýetçilerde öndürilen süýji we köke önümlerini hakyky bahasynyň üçnde bir bölegine satmaga mejbur edýändigini hem habar berýär.

"Hususy dükan satyjylary "Bars" atly keksiň bir gutusyny 30 manatdan satmaly bolýarlar. Onuň içinde 40 sany keks bolup, onuň her biri 75 teňňä düşýär. Olar bu önümleri ozal 2 manat 50 teňňeden satýardylar. Satyjynyň ýüzünden onuň närazydygyny görse bolýar" diýip, ýerli ýaşaýjy aýtdy.

Ýurtdaky azyk krizisiniň arasynda, soňky ýyllarda häkimiýetler uly baýramçylyklaryň öňüsyrasynda, döwlet dükanlaryndaky gyt azyk önümlerini çäkli möçberde satuwa çykarmak esasynda, adatdan daşary arzan "azyk bolçulygyny" döretmäge synanyşýar. Ýöne bu "bolçulyk" baýramçylygyň yzýany dessine aradan aýrylýar.

Häkimiýetler bu tagallalarynyň çäginde soňky hepdelerde paýtagt Aşgabadyň, Mary we Lebap welaýatlarynyň käbir bazarlarynda arzan bahadan et, towuk, Pepsi ýaly önümleri çäkli möçberde satuwa çykardy.

Türkmen häkimiýetleri ne ykdysady, ne-de azyk krizisini resmi derejede boýun alýar. Resmi media ilatyň Täze ýyl baýramçylygyna "uly şatlyk bilen taýýarlanýandygyny" aýdyp, bu barada taýýarlanan ýörite reportažlary görkezmek bilen çäklenýär.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

XS
SM
MD
LG