Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Baýden Zelenskiý bilen telefonda gürleşip, eger Russiýa Ukraina çozsa, ýaranlar bilen aýgytly hereket etmegi wada berdi


ABŞ prezidenti Jo Baýden Ak tamda Ukrainanyň prezidenti Wolodymyr Zelenskiý bilen telefon söhbetdeşlgini geçirýär.

Prezident Jo Baýden 2-nji ýanwarda ukrain prezidenti Wolodymyr Zelenskiý bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde, eger Russiýa Ukraina çozsa Birleşen Ştatlaryň ýaranlar bilen “aýgytly jogap berjekdigini” aýdyp, ABŞ-nyň Ukraina goldawyny ýene bir gezek tassyklady.

“Baýden Ukrainanyň özygtyýarlylygyna we territorial bitewiligine Birleşen Ştatlaryň ygrarlylygyny ýene bir gezek tassyklady” diýip, Ak tamyň metbugat sekretary Jen Psaki beren beýanatynda aýtdy.

Şeýle-de, olar öňümizdäki hepdeden başlap, diplomatiki tagallalara hem goldaw beýan etdiler.

Zelenskiý "sarsmaz" ABŞ goldawyna Ukrainanyň ýokary baha berýändigini aýdyp, Baýden bilen geçirilen telefon söhbetdeşliginde “Ýewropada parahatçylygy saklamakda, dartgynlygyň öňüni almakda, reformalar we oligarhsyzlaşma boýunça” ABŞ, Ukraina we beýleki ýaranlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşandyklaryny belledi.

Bu telefon söhbetdeşligi Ak tam Russiýanyň Ukraina serhedinde goşun toplamagyna üns gönükdirmäge synanyşýan mahaly Baýden bilen Zelenskiýniň arasynda soňky üç hepdäniň dowamynda geçirilen ikinji telefon söhbetdeşligi boldy.

Baýden geçen hepde Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin bilen gürleşip, eger Russiýa Ukraina çozuş amala aşyrsa, Birleşen Ştatlaryň ýaranlar bilen Russiýa garşy ýiti sanksiýalary girizjekdigini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG