Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ Gazagystanyň KHŞG güýçlerini ýurtdan çykarmak baradaky kararyny gutlaýar


ABŞ-nyň Döwlet departamenti ikinji gün Gazagystanyň prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň ruslaryň ýolbaşçylygyndaky Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň (KHŞG), köpçülikleýin bidüzgünçilikler sowlansoň, öz missiýasyny tamamlandygy barada aýdan sözlerini gutlady.

Bu habary düýn Döwlet departamentiniň metbugat sekretary Ned Praýs berdi.

Prezident Tokaýew ýurtdaky ýagdaýyň durnuklaşmagy bilen, KHŞG güýçleriniň Gazagystandan çykarylmagynyň iki günden başlajakdygyny aýtdy.

"Bu etap tamamlanýança, KHŞG-nyň parahatçylyk güýçleri [Gazagystandan] yzyna çykarylýança, biz Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyny we köpçülikleýin parahatçylyk güýçlerini, Gazagystanyň hökümetiniň haýyşy esasynda, halkara adam hukuklaryny we haýal etmän Gazagystandan çykmak baradaky borçnamalaryny berjaý etmäge çagyrarys” diýip, Ned Praýs döwlet departamentinde geçirilen metbugat ýygnagynda aýtdy.

Gazagystanyň prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew rus ýolbaşçylygyndaky Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň goşunlarynyň öňümizdäki iki günüň içinde ýurtdan çekilip başlajakdygyny 11-nji ýanwarda mälim etdi.

Tokaýew özüniň telewideniýede berlen parlament ýüzlenmesinde Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň goşun çykarmak işleriniň öňümizdäki 10 günüň içinde tamamlanjakdygyny aýtdy.

Gazagystanda dörän zorlukly tolgunyşygyň arasynda, gazak hökümetiniň çagyrmagy boýunça, KHŞG-nyň harby kontingenti Merkezi Aziýa ýurduna geçen hepde, 6-njy ýanwarda geldi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG