Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Nazarbaýewiň gyzy bilen baglanyşykly kompaniýa bäş ýylda 692 milliard teňňe tölendi


Gazagystan, hökxmet mejlisi. 12-nji ýanwar, 2022.

2016-njy ýyldan şu güne çenli “Operator ROP” kompaniýasyna gaýtadan işlemek tölegi görnüşinde tölenen puluň mukdary 691,9 milliard teňňe (häzirki walýuta hümmetinde takmynan 1,6 milliard dollar) boldy.

12-nji ýanwarda ile ýetirilen maglumaty Gazagystanyň ekologiýa, geologiýa we tebigy baýlyklar ministri Serikkali Brekşew yglan etdi. Ol alnan maliýe serişdeleriniň häzirki kanunçylyga berk laýyklykda sarp edilýändigini hem sözüne goşdy.

Gazagystanyň prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew bir gün öň Gazagystanyň öňki prezidenti Nursoltan Nazarbaýewiň gyzy Aliýa Nazarbaýewa bilen baglanyşykly “Operator ROP” kompaniýasynyň ulanyş tölegleri diýilýäni ýygnap alyşyny berk tankyt etdi.

Bu kompaniýa 2015-nji ýylyň ahyrynda “giňeldilen öndüriji borçnamalarynyň operatory” hökmünde kesgitlenildi. Bu karara ýurduň şol wagtky premýer-ministri Karim Masimow gol çekdi.

Awtoulag eýeleriniň arasyndaky aktiwistler ýurtda ýygnalýan ýygymlaryň derejesiniň ýokary bolmagy sebäpli awtoulaglaryň bahasynyň ep-esli gymmatlandygyny we awtoulaglaryň gaty könelendigini aýdyp, Gazagystanyň häkimiýetlerine zibil ýygnamagy ýatyrmak barada ençeme gezek ýüz tutdular.

XS
SM
MD
LG