Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Sekizýap suw howdanynyň çägi, gurakçylyk sebäpli, azyndan 2,5 esse kiçeldi


Sekizýap suw howdanynyň çägi, gurakçylyk sebäpli, azyndan 2,5 esse kiçeldi
please wait

No media source currently available

0:00 0:05:06 0:00

Barha köpelýän görnüş subutnamalary 2021-nji ýylda Türkmenistanda bolan gurakçylygyň näderejede uly täsiriniň bolandygyny görkezýär diýip, “Meteožurnal” bu gurakçylygyň keminden soňky 70 ýylda bolan iň agyr gurakçylyklaryň üçlügine girendigini habar berýär. Azatlygyň habarçylary geçen ýyl Amyderýada hem suwuň juda azalandygyny habar berdiler. Mundan başga, suw ýetmezçiligi paýtagtda hem ilatyň yssy howada şypa gözleýän çüwdürimleriniň aýlap ýapylmagyna alyp geldi. Emma Türkmenistan, beýleki sebit ýurtlaryndan tapawutlylykda, gurakçylygyň netijelerini gizlemegini dowam etdirýär. 2021-nji ýylda sebitiň ähli ýurtlary diýen ýaly gurakçylyk ýa-da, Eýranda bolşy ýaly, suw serişdeleriniň ýetmezçiligi sebäpli gidroelektrik stansiýalarynyň işinde ýa-da oba hojalygynda ýüze çykýan kynçylyklar barada habar berdiler. Diňe Türkmenistanyň häkimiýetleri bugdaý, pagta we beýleki ekinleri ýygnamak meýilnamalarynyň artygy bilen ýerine ýetirilendigini habar berdiler. Şu aralykda Türkmenistanyň prezidenti, anyklaşdyrmazdan, ýurtdaky suw meseleleri bilen bagly ýene bir buýruga gol çekdi. Oba hojalygynda dörän agyr ýagdaýlar, şol sanda suw meseleleri sebäpli, Türkmenistanyň ilaty barha kän daşardan getirilýän azyk önümlerine mätäç bolýar, emma hökümet eksporty artdyrmagy talap edýär diýip, synçylar aýdýar.

XS
SM
MD
LG