Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistanyň premýeri işden çetleşdirildi, onuň ornuna dalaşgärler hödürlenýär


Oppozisiýa tarapdarlary 10-njy aprelde irden, milli we partiýa baýdaklaryny galgadyp, köçelere çykdylar.
Oppozisiýa tarapdarlary 10-njy aprelde irden, milli we partiýa baýdaklaryny galgadyp, köçelere çykdylar.

Iş başyndaky premýer-ministr Imran Han ynamsyzlyk ses berişliginde wezipesinden çetleşdirilenden soň, Pakistanda şu gün, 10-njy aprelde premýer-ministr wezipesine dalaşgärler hödürlenmeli.

Birnäçe hepde dowam eden syýasy tolgunyşykdan soň, oppozisiýa partiýalarynyň Hana garşy gurnan ses berişligi gijäniň ýarynda geçirildi. Oppozisiýa partiýalary premýere ynam bildirmezlik üçin zerur bolan köplügi, 342 agzaly parlamentiň 174 agzasynyň sesini almagy başardy.

Parlamenti dargatmak we irki saýlawlary çagyrmak bilen, Han ses berişligiň öňüni almaga synanyşypdy, ýöne Ýokary kazyýetiň çykaran karary ses berişligiň geçirilmegine ýol açdy.

Oppozisiýa tarapdarlary 10-njy aprelde irden, milli we partiýa baýdaklaryny galgadyp, köçelere çykdylar.

Parlamentiň 2023-nji ýylyň oktýabr aýyna çenli häkimiýet başynda boljak täze premýer-ministri saýlamak üçin 11-nji aprelde ýygnanmagyna garaşylýar.

Dalaşgärleriň arzalary 10-njy aprelde, ýerli wagt bilen sagat 11: 00-a çenli tabşyrylmaly.

XS
SM
MD
LG