Sepleriň elýeterliligi

'Ýykylan jaýlaryň ýeri heniz hem boş'


Çoganlydaky ýykylan jaýlar.

Aşgabadyň Şor we Çoganly sebitlerinde müňlerçe jaýy ýykmak çäresiniň tamamlananyna 1 ýyl boldy. Mälim bolşy ýaly bu sebitlerdäki jaýlar mundan üç ýyl çemesi ozal bölekleýin ýykylyp başlanypdy.

Aradan ep-esli wagt geçdi. Eýse, häzirki wagt şol ýykylan jaýlaryň deregine näme guruldy ýa-da gurulýar?

Azatlyk Radiosy bu sorag bilen gyzyklanyp, ýakynda Şor we Çoganly sebitlerine baryp gören aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG