Sepleriň elýeterliligi

Çoganly: Ýaşaýjylar ‘alasarmyk’


Aşgabadyň Çoganly sebitinde ýykylan jaýlaryň biri. 7-nji ýanwar, 2016 ý.

Aşgabadyň Çoganly sebitinde ýaşaýyş jaýlary ýene bölekleýin ýykylýar. Häzirki wagtda bu sebitde azyndan alty jaýyň ýykylandygy we bu jaýlardan indi diňe harabaçylyk hem gurluşyk materiallaryndan ybarat zir-zibilleriň galandygyny görse bolýar.

Ýatldayp geçsek, mundan bir aý çemesi ozal hem Çoganlydaky jaýlaryň birnäçesi bölekleýin ýykylypdy. Ýerli ýaşaýjylaryň käbirleriniň aýtmaklaryna görä, jaýlaryň ýykylmagynyň sebäpleri barada resmiler tarapyndan takyk düşündiriş berilmeýär.

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, Aşgabatdaky habarçysy Soltan Açylowa bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG