Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Politkowskaýanyň ölümi ýene gün tertibinde


Orsýetiň Ýokary sudy, Nowaýa gazetanyň žurnalisti Anna Politkowskaýanyň ölüminde şüphe edilýän doganlar Jebraýyl we Ybraýym Mahmudowlary, günäsiz hasaplan suduň kararyny yzyna iberdi we suduň gaýtadan geçirilmegine buýruk berdi. 19-njy fewralda Moskwa şäher sudy, olary günäsiz diýip yglan edipdi. Kremliň Çeçenistandaky syýasatyny tankyt eden bu žurnalist, 2006-njy ýylda atylyp öldürilipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG