Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gürjüstanda saýlawlar kanuny möhletde geçiriler


Gürjüstanyň prezidenti Mihail Saakaşwili möhletinden öň saýlawlar geçirmek barada oppozisiýanyň talabyny heňe gelmejek iş diýip atlandyrdy.

“Ýurda saýlawlaryň öň ýanyndaky gowur däl-de, durnuklylyk gerek” diýip, Saakaşwili žurnalistlere aýtdy.

“Saýlawlar kanunda göz öňünde tutulan möhletlerde - parlament saýlawlary 2012-nji ýylda, prezident saýlawlary 2013-nji ýylda geçiriler” diýip, Gürjüstanyň prezidenti nygtady.

Saakaşwili döredilen ýörite komissiýasynyň täze Konstitusiýanyň proýektini işläp düzendigini, onda prezidentiň ygtyýarlyklarynyň çäklendirilýändigini, şol Konstitusiýany Gürjüstanyň häzirki parlamentiniň kabul edip biljekdigini aýtdy.
XS
SM
MD
LG