Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Liwiýanyň paýtagtynda agyr ýaraglaryň sesleri eşidildi


Liwiýanyň paýtagty Tripolide agyr ýaraglaryň sesleri eşidildi. Sişenbe güni Liwiýanyň ýolbaşçysy Muammar Kaddafi ýurduň telewideniýesinde çykyş edenden soň, çarşenbe güni onuň tarapdarlary köçelere ýörişe çykdylar.

Tripoliniň ýaşaýjylary gorky sebäpli öýlerinden çykmaýarlar. Olaryň aýtmagyna görä, Kaddafiniň tarapdarlary şäheriň ençeme köçelerinde protestçilere garşy ot açýarlar.

Hökümete garşy çykýan protestçileriň aýtmagyna görä, olar ýurduň ençeme şäherlerini öz gözegçiliklerine alypdyrlar. Şeýle-de olar şol şäherlerde öňki monarhiýanyň baýdaklaryny galdyrypdyrlar.

Liwiýanyň ençeme diplomatlary hem Muammar Kaddafä garşy çykýarlar.
XS
SM
MD
LG