Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

“Talyban” owgan ýygnagyna hüjüm etmek bilen haýbat atýar


Owganystanda “Talyban” 16-njy noýabrda açyljak “Loýa-Jirga”, ýagny ýurduň syýatçylarynyň we taýpa liderleriniň milli assambleýasynyň mejlisine garşy hüjümleri amala aşyrmak bilen haýbat atýar.

Mejisde serediljek esasy meseleleriň biri - halkara güýçleriniň esasy kontingenti 2014-nji ýylda Owganystandan çykarlandan soň, ýurtda az mukdarda amerikan harbylarynyň galmagy meselesi bolar.

“Talyban” Azatlyk Radiosynyň Owgan gullugyna ugradan beýanatynda mejlise gatnaşyjylaryň “agyr netijelere” duçar boljakdygyny aýtdy, şeýle-de talyp söweşijilerini assembleýa garşy hüjüm etmäge çagyrdy.

Owgan resmileri dört günläp dowam etjek mejlise iki müňden gowrak syýasatçylaryň, taýpa liderleriniň, ruhanylaryň we kanun çykaryjylaryň gatnaşjakdygyny aýdýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG