Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Azerbaýjan Türkiýe bilen täze gazgeçiriji gurar


Anna güni Azerbaýjanyň Döwlet nebit kompaniýasynyň başlygy Rownak Abdullaýew öz ýurdunyň Türkiýe bilen bilelikde täze bir gaz geçirijisini gurmaklygy planlaşdyrýandygyny mälim etdi.

Hususan-da, Rownak Abdullaýew Azerbaýjanyň 2025-nji ýyla çenli ýyllyk öndürýän gazynyň mukdaryny 50 milliard kubometre ýetirmekligi göz öňünde tutýandygyny belledi.

Onuň aýtmagyna görä, bu öndüriljek gazy Türkiýäniň üsti bilen daşarky bazarlara çykarmak üçin ýene-de goşmaça gaz geçirijileri zerur bolar.

Bu beýanatyň öňýany, geçen hepde Azerbaýjan bilen Türkiýe Azerbaýjanyň gazyny Ýewropa eksportirlemek meselesi boýunça möhüm bir ylalaşyga gol çekendiklerini-de yglan edipdiler.
XS
SM
MD
LG