Sepleriň elýeterliligi

G.Baýramdurdyýew: “Açlykdan ölenler köp boldy”


II jahan urşunyň weteranlary.
Türkmenistanda şu gün, ýagny 9-njy maýda 1941-45-nji ýyllarda II jahan urşunyň tamamlanmagy mynasybetli “Ýeňiş güni” bellenilip geçilýär.

Maglumatlara görä, şol urşa gatnaşan türkmenistanlylaryň 78 müň sanysyna döwlet sylagy gowşurylypdyr we 112 adam hem Sowet Soýuzynyň gahrymany diýlip atlandyrylypdyr.

Azatlyk Radiosy bu gün mynasybetli Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabyndan 77 ýaşly pensioner Gurbandurdy Baýramdurdyýew bilen uruş döwründen ýatlamasy barada söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG