Sepleriň elýeterliligi

"Bagymyzy görsem, nebsim agyrýar"


Ekin meýdany.
Türkmenistandan gelip gowuşýan maglumatlarda ýurduň ekin meýdanlarynda suw ýetmezçiliginiň duýulýandygy aýdylýar. Şeýle ýagdaý bilen ýüzbe-ýüz bolýan sebitleriň biri hem Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Azarow daýhan birleşigidir.

Bu daýhan birleşigiň özüni Sähragül diýip tanyşdyran ýaşaýjysynyň berýän maglumatyna görä, suw ýetmezçiligi sebäpli daýhan birleşikdäki birnäçe agaç we ekin meýdany gurapdyr. Azatlyk Radiosynyň Mary welaýatynyň Mary etrabynyň Azarow daýhan birleşiginden özüni Sähragül diýip tanyşdyran öý hojalykçy zenan bilen geçiren söhbetdeşligini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG