Sepleriň elýeterliligi

Bugaýew: Hakyky kino talap ýok


"Aýgytly ädim" filminden bir pursat

Aşgabatda Orsýetiň "Mosfilm" kinostudiýasynyň 90 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen çärä we onuň çäginde görkezilen, postsowet giňişliginde şu günki güne çenli meşhur bolmagyna galýan filmlere uly bir gyzyklanmanyň bolmandygy aýdylýar. Sowet ýurtlarynyň merkezi kinostudiýasy bolan "Mosfilm" bilen türkmen kino sungatyna at-abraý getiren görnükli ussatlaryň ençemesi hem öz döwründe işleşipdi.

Türkmen kino sungatynyň wekilleri şu günki gün näme bilen meşgullanýarlar?

Azatlyk Radiosy türkmenistanly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy:

XS
SM
MD
LG