Sepleriň elýeterliligi

ABŞ generaly Yraga bardy


Birleşen Ştatlaryň baş harby ofiseri Yraga öňünden yglan edilmedik sapara bardy. General Martin Dempsiý (Martin Dempsey), Birleşen Ştatlaryň harbylarynyň baş ştabynyň komandiri Bagdada 15-nji noýabr güni irden geldi.

Bu Dempsiniň Yraga ABŞ-nyň ýolbaşçylygyndaky koalisiýa Yrakdaky we Siriýadaky YD jeňçilerine we beýleki yslamçy toparlara garşy howa zarbalaryny urmaga başlaly bäri birinji gezek gelşidir.

Dempsiý «Roýters» habar gullugyna ABŞ-nyň «goşandynyň nähilidigini» görmäge gelendigini aýtdy.

XS
SM
MD
LG