Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ generaly Yraga bardy


Birleşen Ştatlaryň baş harby ofiseri Yraga öňünden yglan edilmedik sapara bardy. General Martin Dempsiý (Martin Dempsey), Birleşen Ştatlaryň harbylarynyň baş ştabynyň komandiri Bagdada 15-nji noýabr güni irden geldi.

Bu Dempsiniň Yraga ABŞ-nyň ýolbaşçylygyndaky koalisiýa Yrakdaky we Siriýadaky YD jeňçilerine we beýleki yslamçy toparlara garşy howa zarbalaryny urmaga başlaly bäri birinji gezek gelşidir.

Dempsiý «Roýters» habar gullugyna ABŞ-nyň «goşandynyň nähilidigini» görmäge gelendigini aýtdy.

XS
SM
MD
LG