Sepleriň elýeterliligi

‘Arz-şikaýatlarymyz diňlenmeýär’


Ýoluň kenarynda oturan ýaşuly.

Türkmenistanyň Baş kanunyna üýtgetmeleri girizmek barada ilat tarapyndan teklipleriň gelip gowuşýandygy barada türkmen metbugatynda wagtal-wagtal habar berilýär. Şol bir wagtyň özünde käbir türkmenistanlylar öz ýazan arzalaryna hem jogap alyp bilmeýändigini aýdýarlar.

Azatlyk Radiosy bu barada Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň Ýeňiş daýhan birleşiginden özüni Agajuma diýip tanyşdyran oba ýaşaýjysy bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG