Sepleriň elýeterliligi

1-nji Maý we türkmen migrantlarynyň hak-hukuklary


Aşgabat, halkara uçar meýdanyndan çykyp gelýän ýolgaçylar

Türkmenistandan gelen zähmet migrantlarynyň agdyklyk edýän ýurtlarynyň başyny çekýän Türkiýede 1-nji maý "Işçi baýramy" hökmünde bellenildi.

Ýogsa-da, Türkiýede dürli işlerde işleýän türkmenistanly zähmet migrantlary nähili hak-hukuklara eýe? Türkiýedäki türkmen zähmet migrantlary öz iş şertlerinden hoşalmy? Olar iş barasynda Türkiýede has köp nähili problemalar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar we muňa nähili çözgütler gözleýärler?

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanyny Türkiýede işleýän türkmen zähmet migrantlarynyň hak-hukuk ýagdaýlaryna gönükdirdi.

Gepleşigimizi diňläp, söhbete goşulmaga, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG