Sepleriň elýeterliligi

Amyderýanyň boýundaky adam ykballary


Owgan türkmenleri

Türkmen-owgan serhediniň golaýynda, Amyderýanyň boýunda ýaşaýan owgan türkmenleri derýanyň akymyny üýtgetmegi, kenarlaryny ýykmagy we ekerançylyk hem öri meýdanlaryny daraltmagy netijesinde uly kynçylyk çekýändiklerini aýdýarlar.

Mundanam başga, olar ot-çöp aladasy bilen derýadan geçen etniki türkmenleriň käbiriniň Türkmenistanyň serhetçileri tarapyndan tutulyp, alnyp gidilýändigini we öz ýitgilerinden ýyllap habar alyp bilmeýändiklerini gürrüň berýärler.

Azatlyk radiosy «Dünýä türkmenleri» gepleşiginiň nobatdaky sanyny Amyderýanyň owgan kenarynda ýaşaýan türkmenleriň kynçylyklary baradaky söhbetdeşliklere bagyşlady.

Gepleşigi diňläp, gozgalýan meseleleriň mümkin bolan çözgüdi barada öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG