Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

'Haram bolsun çekýän çilimiň diýip alýas'


Bikanun temmäki söwdasy

Arkadaga!

Ömrüni çilim bilen geçiren ýaşuly, ýaş ýigitleriň halk içindäki sesi.

NARKOMAN BOLDUK! Bir wagtlar il içinde narkomanlary ýazgarardyk.
"Heý-de bir öýüň zadyny satyp tirýek çekilermi, bisowat diýse " - diýip!
Indi özümizem şoňa döndük ştugyna 4-5 manat bermek bilen. Her alanymyzda özümizi ýigrenip, käýinip alýas. Haram bolsun çekyan çilimiň diýip alýas. Çagajyklaryň rysgyndan kesil edilýär şu zatlar. Eger hakykatdanam saglygmyz aladalanyp edilýän bolsa näme üçin SAGLYK MINISTRLIKDE şoña meñzeş halka açyk terapiýa kömegňiz, mugt dermanyňyz we ş.m aladaňyzy göremizok. Eger şeyle bolmasa bu zatlaryň aşagynda BAÝAMAK ýa-da birini BAÝATMAK ýaly erbet many emele gelmeýärmi? Näme etseňizem şu meselä çäre tapyp bermegňizi haýyşt edýäris!

Redaksiýadan: Okyjynyň haty bolşy ýaly çap edilýär. Onda aýdylanlar Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhlelendirmeýär.

Teswirleri gör (4)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG