Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orsýet: Siriýada täjik polisiýasynyň öňki komandirini öldürildi


Täjigistanyň içeri işler ministrliginiň düzümindäki ozalky komandir Gulmurod Halimow.

Orsýetiň Goranmak ministrligi Siriýanyň gündogarynda ýerleşýän Deir el-Zour şäheriniň eteginde ekstremist topara gönükdirlen howa zarbalarynyň netijesinde, “Yslam döwletiniň” (YD) dört ýolbaşçysynyň öldürilendigini, olaryň arasynda Täjigistanyň ozalky ýokary derejeli howpsuzyk resmisiniň hem bardygyny habar berdi.

Ministrligiň 8-nji sentýabrda ýaýradan beýanatynda, howa hüjümleriniň netijesinde 40 jeňçiniň, şol sanda “Yslam döwleti” toparynyň daşary ýurtly söweşijilerinden jogapkär Muhammad Al-Şimaliniň we Täjigistanyň Içeri işler ministrliginiň düzümindäki ozalky komandiriň öldürilendigi aýdylýar.

Beýanatda zarbalaryň Deir el-Zouryň etegindäki ýerasty gaçybatalgada ýygnanan YD toparynyň ýolbaşçylaryna gönükdirilendigi aýdylýar.

Tassyklanan maglumatlara görä, öldürilen söweşijileriň arasynda dört sany güýçli meýdan komandirleri hem bar diýip, ministrlik aýdýar.

YD-yň “söweş ministri” diýlip giňden tanalan Halimow Täjigistanyň Içeri işler ministrliginiň düzümindäki “OMON” polisiýa gullugynyň ozalky başlygydy. Ol bu wezipede wagty Birleşen Ştatlarda tälim-türgenleşik geçipdi.

Ol 2015-nji ýylyň maý aýynda özüniň YD-yň hataryna goşulandygyny internet arkaly habar beripdi.

Täjigistan ony tussag astyna almak üçin halkara order, ýagny buýruk haty çykardy, Birleşen Ştatlary bolsa onuň ýerini anyklaýan maglumat üçin 3 million dollar teklip etdi.

Orsýetiň Goranmak ministrligi Halimowyň YD-yň meýdan komandirleriniň hüjüm edilen ýygnagyna gatnaşandygyny we zarbanyň netijesinde onuň agyr ýaralanandygyny, soňra onuň Deir el-Zouryň 20 kilometr günorta-gündogarynda ýerleşýän Al-Muhasan meýdanyna geçirilendigini habar berdi.

2015-nji ýyldan bäri demirgazyk Yrakdan we Siriýadan YD-yň hatarynda söweşýän Halimowyň öldürilendigi barada birnäçe gezek tassyklanmadyk habarlar gelip gowuşýar.

Täjik häkimiýetleri onuň diridigine ynanýandyklaryny aýdyp, maglumatlary gaýta-gaýta ret edip gelýär.

Orsýetiň penasyndaky Siriýanyň hökümet güýçleri bilen Deir al-Zour şäherini gabawda saklamaga synanyşýan YD toparynyň söweşijileriniň arasynda agyr söweşler dowam edýär.

Siriýanyň döwlet mediasy Deir el-Zouryň YD tarapyndan üç ýyla çeken gabawyny hökümet güýçleriniň bozandygyny habar berensoň , şu hepde Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin özüniň siriýaly kärdeşi Başar al-Assady gutlady.

2015-njy ýylyň sentýabr aýynda Orsýetiň Siriýada howa hüjümlerine girişmeginden birnäçe aý geçensoň, günbatarly resmiler rus howa zarbalarynyň esasan YD toparynyň söweşijilerine däl-de, prezident Başar al-Assadyň beýleki garşydaşlaryna gönükdirilendigini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG