Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ramzan Kadyrowa bagyşlanyp "deňi-taýy bolmaýan" metjit salynýar


Ramzan Kadyrow

Çeçenistanyň Şali şäherinde 20 müň adamlyk metjit salynýar.

TASS habar gullugynyň berýän maglumatyna görä, Çeçenistanyň baştutany Ramzan Kadyrowyň adyny göterjek metjit geljek ýyl hyzmata giriziler.

Kadyrowyň metbugat merkezinden TASS habar gullugyna berlen maglumatda, metjidiň Şali şäheriniň 5 gektarlyk bir böleginde gurulýandygy mälim edilýär.

Metjidiň her minarasynyň belentligi 63 metr bolar.

Metjidiň gümmeziniň ululygy bolsa 43 metre barabar bolar.

Metjidiň howlusynda 12 sany suw çüwdürimleri bolar.

Metjidiň gurluşygyna 2012-nji ýylda başlanypdyr.

Şalide Ramzan metjidiniň dowam edýän gurluşygy.
Şalide Ramzan metjidiniň dowam edýän gurluşygy.

Prezidentiň metbugat merkezi şol bir wagtyň özünde Kadyrowyň munuň bilen baglanşykly pikrini hem beýan edipdir.

"Biz ol metjidi geljek ýyl hyzmata girizmegi göz öňünde tutýarys. Bu diňe bir biziň respublikamyzyň ýaşaýjylary üçin däl, eýsem galyberse-de köpsanly myhmanlarymyz üçin hem ullakan baýram bolar. Metjidiň hyzmata girizilmegi bilen ýurda gelýän turist sanynyň hem köpeljegine ynanýaryn" - diýip, Kadyrow öz garaýşyny bildiripdir.

Aýdylşyna görä, "ol metjidiň dünýäde deňi-taýy bolmaz ýagny ol özüniň aýratyn özboluşlulygy bilen tapawutlanar we tutuşlaýyn ak mermer bilen bezeler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG