Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Owganystanyň goňşulary howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny wada berdiler


NATO-nyň Aýgytly goldaw missiýasynyň harbylary, Owganystan
NATO-nyň Aýgytly goldaw missiýasynyň harbylary, Owganystan

NATO-nyň Owganystandaky Aýgytly goldaw missiýasy regional harby ýolbaşçylaryň Kabulda geçirilen iki günlük konferensiýada terrorizme we neşe söwdasyna garşy göreşde hyzmatdaşlyk etmegi wada berendigini mälim etdi.

Missiýanyň metbugat-wekili Tom Gresback “12 ýurduň goranmak resmileri regionda terrorizme garşy göreşe taýýarlygyny tassykladylar we neşe gaçakçylygy hem beýleki serhetaşyr aladalar boýunça işleşmegiň ýollaryny maslahat etdiler” diýip, 14-nji fewralda AÝ/AR-na aýtdy.

Pakistan ýurtda söweşiji toparlaryň hereket edýändigi sebäpli Owganystanyň we ABŞ-nyň resmileri tarapyndan basyşa sezewar bolýar. Pakistan goňşy Owganystana hüjüm edýän söweşijilere pena berýändigi barada öz adyna edilýän aýyplamalary ret edýär.

Şol bir wagtda-da Brusselde ABŞ-nyň NATO-daky ilçisi Pakistany “Talybanyň” “duşmançylykly hereketlerini bes etmek üçin ABŞ, NATO bilen işleşmäge” çagyrdy.

Kabulyň günbatar ýurtlary tarapyndan goldanýan hökümeti 2014-nji ýylda NATO-nyň goşunlarynyň ýurtdan çykarylmagyndan soň “Talybana” we beýleki söweşiji toparlara garşy öz güýji bilen göreşýär.

XS
SM
MD
LG