Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Paşiniýan Orsýetiň, ABŞ-nyň, ÝB-niň, Gürjüstanyň ilçilerine krizisi çözmegiň üstünde işleýändigini aýtdy


Ermenistanyň oppozision lideri Nikol Paşiniýan
Ermenistanyň oppozision lideri Nikol Paşiniýan

Ermenistanyň oppozision lideri Nikol Paşiniýan Orsýetiň, Birleşen Ştatlaryň, Gürjüstanyň we Ýewropa Bileleşiginiň ilçileri bilen duşuşyp, özüniň ýurtdaky syýasy krizisi çözmegiň üstünde işleýändigini aýtdy.

“Men ilçileri içerki krizisi çözmek ugrunda gelnen ylalaşyklar barada habarly etdim” diýip, ol 3-nji maýda giçlik özüniň Facebook sahypasynda paýlaşan beýanatynda belledi.

“Şeýle-de, ikitaraplaýyn gatnaşyklar boýunça birnäçe meseleler maslahat edildi. Ermenistanda ynanç bildirilen ilçiler bilen duşuşyklar dowam eder” diýip, Paşiniýan sözüniň üstüni ýetirdi.

3-nji maýda ermeni parlamentinde Paşiniýan özüniň “Ýelk” partiýasy we beýleki oppozision partiýalar tarapyndan premýer-ministr wezipesine ikinji gezek dalaşgär bellenildi. Şondan soň, häkimiýetdäki Respublika partiýasy Paşiniýany “halkyň dalaşgäri” hökmünde goldajakdygyny mälim etdi.

Ermenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda, eger-de 8-nji maýda ikinji gezek geçiriljek saýlawlarda premýer-ministr saýlanmasa, onda ýurduň parlamentiniň güýji ýatyrylýar we wagtyndan öň umumy saýlawlar geçirilýär.

XS
SM
MD
LG