Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmen banklary töleg sebäpli okuwdan çykarylan talyplaryň pullaryny gaýtaryp bermeýär


Aşgabatdaky "Senagatbank" (Illýustrasiýa suraty)
Aşgabatdaky "Senagatbank" (Illýustrasiýa suraty)

Töleg sebäpli okuwdan çykarylyp, ýurda dolanan talyplaryň hossarlary okuw üçin banka tölän pullaryny yzyna alyp bilmeýär.

Читайте также на русском

Daşary ýurtlarda bilim alýan wagty okuw tölegleri wagtyndan geçirilmän okuwdan çykarylan käbir türkmenistanly talyplar ýurda dolanýar. Olaryň hossarlary okuw üçin ozal türkmen banklary arkaly talyplaryň daşary ýurtlardaky ýokary okuw jaýlarynyň bank hasaplaryna geçiren okuw töleglerini Türkmenistanyň banklaryndan yzyna gaýtaryp alyp bilmeýär. Bu barada Azatlygyň Türkmenistandaky habarçysy 12-nji iýulda maglumat berdi.

Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Amanmyrat Bugaýew iki-ýeke şeýle hadysalaryň bolýandygyny tassyklap, hususan-da “Senagat” bankda, “Daýhan bankda” we “Türkmenistan bankda” ogul-gyzlary daşary ýurtlaryň okuw jaýlaryndan töleg sebäpli çykarylan ene-atalaryň ozal okuwa diýip geçiren maliýe serişdelerini banklardan yzyna almaga synanyşýandygyny gürrüň berdi.

“[Talyplaryň] ‘Siziň tölegleriniňiz tölenmedik’ diýip, okuwdan çykarylan ýerleri bar. Ylaýta-da, soňky aýlarda Türkmenistan bilen aralaryna ykdysady sebäplere görä agzalalyk düşen Belarusdan hem-de hatda Türkiýe Respublikasynyň-da käbir okuw jaýlaryndan iki-ýeke studentler okuwdan çykarylyp, obalaryna gelip başlapdyrlar” diýip, Bugaýew belledi.

Ýogsam bolmasa studentler okuw tölegleriniň türkmen banklary arkaly ýokary okuw jaýyň bank hasaplaryna ugradylandygy baradaky geçirim hatynyň nusgasyny okaýan ýerlerine görkezipdirler. Ýöne agzalýan maliýe serişdeleri daşary ýurtlardaky okuw jaýlaryň hasabyna geçmänsoň, degişli bilim edaralarynyň türkmen talyplaryny okuwdan çykarandygyny synçy gürrüň berdi.

“Indi şol çagalary töleg tölenmedik sebäpli okuwdan çykarylanlar banka günde 2-3 sapar gelýärler: ‘Siz ynha geçirmänsiňiz, biziň pul geçirenimize 2-3 aý boldy, çagamyz okuwdan çykyp geldi, [pulumyzy] yzyna beriň!’ diýip, talap edýärler şol geçiren pullaryny. Özlerinde-de şol pullaryň edil şol bankyň şahamçasyndan geçirilendigi hakyndaky bank resminamalarynyň hemmesi ýerbe-ýer hem bolsa, bankdakylar ertir-ertire çekip, şony berenok” diýip, Bugaýew belledi.

Synçynyň sözlerine görä, bank işgärleri okuwa diýip geçiren pullary geçirilmänsoň, olary yzyna soraýan talyp hossarlaryna dürli sebäpleri, şol sanda bank şahamçasyna däl-de bankyň düýbüne baryp meseläni çözmegi, ýa-da bolmasa bu meseläni diňe ýolbaşçylar bilen çözmegi maslahat berýärler. Kähalatlarda olar müşderilerden telefon belgilerini goýup gitmegi, mesele aýdyňlaşansoň özleriniň yzyna jaň etjekdiklerini aýdyp wadalar berýärler.

Bankyň işgärleri müşderilere kähalatda mylaýymlyk bilen, käteler bolsa azgarylyp geçirilen pullary daşary ýurtlardaky okuw jaýlaryndan talap etmegi soraýarlar.

“Biz geçirdik, bilemizok, git-de daşary ýurtdan soraň diýip [azgarylýarlar]. Garaz, iki tarapam deň dawagär; bank-a ‘geçirdim’ diýýär, olaram ‘geçiren bolsaň nirä gidipdir şol pul, ýokary okuw jaýyna barmandyr, ynha çagalarymyzyň okuwdan çykyp gelenleri bar’ diýip, ala-goh turup duran ýerleri bar” diýip, paýtagtly synçy Bugaýew belledi.

Mundan ozal Azatlyk Radiosy daşary ýurtlarda okaýan türkmenistanly talyplaryň türkmen banklaryndan tölenen okuw tölegleriniň ýokary okuw jaýlarynyň hasaplaryna geçmeýändigi barada, şol sebäpden talyplaryň dürli kynçylyklara duçar bolýandyklary hakynda maglumat beripdi.

2-nji aprelde Belarusyň Döwlet medisina uniwersitetinde okaýan türkmen talyplary özleri üçin Türkmenistandan bank geçirimleri arkaly ugradylan okuw tölegleriniň ýokary okuw jaýyň hasabyna wagtynda geçmeýändigi sebäpli özlerine okuwdan çykarylmak howpunyň abanýandygyny aýdyp, maglumat beripdi.

“Biziň okuw töleglerimiz 20-nji fewralda Türkmenistandaky banklara geçirildi, ýöne türkmen banklary bu tölegleri Belarusdaky ýokary okuw jaýymyzyň hasabyna geçirmändir. Uniwersitetimiz tölegleriň 1-nji aprele çenli geçirilmegini talap edipdi. Şu hepdäniň anna güni bizi okuwdan kowýarlar” diýip, türkmenistanly anonim talyp şonda gürrüň beripdi.

XS
SM
MD
LG