Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabadyň sport mekdepleriniň mugallymlary öz hasabyna okuwçylaryny kino äkitmeli edildi


"Aşgabat" kinoteatry, Türkmenistan (arhiw suraty)

Aşgabadyň sport mekdepleriniň trenerlerine işden boş wagtynda okuwçylary kinoteatrlara äkitmek tabşyryldy. Okuwçylary kino äkitmek mugallymyň öz hasabyna amala aşyrylmaly.

Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň sözlerine görä, noýabrdan eýýäm güýje giren bu düzgüne laýyklykda her mugallym ýany bilen 5 okuwçyny alyp barmaly.

"Sport mekdepleriniň trenerlerine noýabrdan başlap işden boş wagtynda 5 okuwçydan kinoteatrlara we "Älem" medeni-tomaşa merkezine alyp barmak tabşyryldy. Kinoteatrlarda bir biletiň bahasy 2.5 manada durýar. Eger 10 adamdan az bolsa seansy geçirmeýärler' diýip, habarçymyz 21-nji noýabrda habar berdi.

Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan aşgabatlylaryň sözlerine görä, häzirki wagtda Türkmenistanyň paýtagtynda birnäçe kinoteatr bar - kinokonsert zaly diýlip atlandyrylýan "Watan" we "Türkmenistan", şeýle-de Aşgabat kinoteatry.

Azatlyk Radiosynyň habarçysynyň bellemegine görä, kinoteatrlaryň köpüsinde görkezilýän filmleriň sanawy örän ujypsyz we ýyllar boýy täzelenmeýär.

"Meselem, Aşgabat kinoteatry 2011-nji ýylyň tomsunda iňňän täze kinoteatr hökmünde açylypdy. Onda 500 adamlyk adaty zal we 70 adamlyk birinji 3D zaly bardy. Açylaly bäri bu ýerde Fransiýanyň dag gowaklary baradaky dokumental filmi we şol ýurduň wagtlaýynça görkezmek üçin goşmaça beren fransuz multfilmi görkezilipdi. Şeýle-de, Türkmenistan barada birnäçe dokumental filmi bir seansdan görkezilýärdi. Iň ýatda galýan sýužet atly prezident Gurbanguly Berdimuhamedow baradady" diýip, Azatlygyň habarçysy aýtdy.

Onuň sözlerine görä, häzirki wagtda kinoteatryň repertuarynda diňe Türkmenistan baradaky dokumental filmler galypdyr.

"Älem söwda-tomaşa merkezi açylanda ilat arasynda örän meşhurdy. Emma maliýe serişdesiz attraksionlaryň köpüsi asta-ýuwaş sandan çykdy. Ol hem boşap galdy" diýip, Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy aýdýar.

Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň sözlerine görä, şu günki gün kinoteatrlar köplenç boş durýar. Olaryň repertuarynyň gowşaklygy muňa sebäp bolýar.

“Adamlar kino gatnamagyny bes etdiler, birnäçe ýyllap şol bir repertuar. Diňe käwagt daşary ýurt kinosynyň hepdelikleri geçirilýär” diýip, Azatlygyň gürrüňdeşleriniň biri aýdýar.

​Azatlygyň Radiosynyň ygtybarly çeşmeleriniň biri kino repertuarynyň täzelenmän saklanmagynyň bir sebäbiniň döwletiň garamagyndaky kinoteatrlaryň maliýe üpjünçiliginiň gowşaklygy bilen düşündirýär.

Azatlygyň habarçysynyň bellemegine görä, häzirki wagtda Aşgabatda kadaly işleýän kinoteatr “Berkarar” söwda merkezinde ýerleşýär. Ol hususy bolup, biletiň bahasy 30 manat möçberinde durýar.

Aşgabadyň sport mekdepleriniň mugallymlary okuwçylaryny öz hasabyna kino alyp barmak barada özlerine berlen tabşyrygy şäher häkimiýetleriniň boş duran kinoteatrlara we söwda merkezlerine barýanlaryň sanyny artdyrmak synanyşygynda görýär.

Azatlyk Radiosyna bu ýagdaý barada Aşgabadyň sport merkezlerinden we şäher administrasiýasyndan resmi düşündiriş almak başartmady.

Mundan öň Türkmenistanyň okuw jaýlarynyň okuwçylary teatrlara we dürli sport çärelerine we ýaryşlara gatnap, tomaşa etmäge borçly edilipdi.

Okuw jaýlarynyň mugallymlaryň hasabyna dürli çäreleri maliýeleşdirmek tejribesi hem Türkmenistanda yzygiderli häsiýetde dowam edýär.

Döwlet işgärlerinden her aýda köçe arassaçylygy, bag ekişligi, döwlet-gazet žurnallary, baýramçylyk hem sport lybaslary, şeýle-de döwletiň guramaçylygynda geçirilýän çäreler üçin sport enjamlary üçin ýyllarboýy pul ýygnalýar.

Noýabryň başynda mekdep mugallymlary öz aýlyklaryndan Aşgabatda geçen agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna biletler üçin puluň alnandygyny bilip galdylar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG