Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

YD Kaşmirde bolan çaknyşykdan soň Hindistanda 'welaýat edindim' diýýär


Kaşmirliler ýaraly adamy hassahana alyp barýarlar. Arhiw suraty. 2-nji mart, 2019 ý.

“Yslam döwleti” toparynyň jeňçileri, dawaly Kaşmir sebitinde YD bilen gatnaşykda diýilýän söweşijiniň öldürilmegi bilen, jeňçiler bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasynda bolan çaknyşykdan soňözleriniň Hindistandaky “welaýatlaryny” döredendiklerini aýdýarlar.

YK bilen baglanyşykly “Amak” habar gullugy 10-njy maý güni giçlik bu aýdylýan täzeligi aýan edip, YD ýolbaşçylarynyň ol welaýaty “Hind welaýaty” diýip yglan edendiklerini habar berdi.

Şeýle-de bu beýanatda YD-nyň hindi dolandyryşyndaky Kaşmiriň Amşipora şäheriniň Şopian etrabyndaky hindi esgerlerine zarba urandyklary aýdylýar.

YD-nyň beýanaty Hindistanyň 10-njy maýdaky polisiýa beýanatyna gabat gelýär, ol beýanatda Ishfak Ahmad Sofi atly jeňçiniň Şopianda bolan çaknyşykda öldürilendigi aýdylýar.

YD-nyň bu beýanaty jeňçi guramanyňaprelde Yrakda we Siriýada yglan eden “halyfatyndan” kowlup çykarylandan soňky ýagdaýyny ýuwmarlamaga gönükdirilene meňzeýär.

Şondan bäri Yd urup-gaçmak we janyndan geçen hüjümçileri ulanmak çärelerini güýçlendirdi, şol sanda Şri-Lankada 253 adamy öldüren pasha hüjümleriniň hem jogapkärçiligini öz üstüne aldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG