Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Moskwa polisiýasy ygtyýar berilmedik ýygnanyşyga çykan demonstrasiýaçylary tussag edýär


OVD-Info häzire çenli azyndan 20 protestçiniň tussag edilendigini aýtdy.
OVD-Info häzire çenli azyndan 20 protestçiniň tussag edilendigini aýtdy.

Moskwa polisiýasy oppozisiýa kandidatlarynyň sentýabrdaky ýerli saýlawlarda bäsleşmek üçin hasaba alynmazlygyna garşy protest bildirmek üçin 3-nji awgustda ygtyýar berilmedik ýygnanyşyga çykan demonstrasiýaçylary tussag edýär.

Şäher häkimiýetleri “prowokasiýalary togtatmak üçin ähli çäräni görjekdigini” duýdurandan soň, rus paýtagtynyň köçelerinde uly möçberde pitnä garşy polisiýanyň ofiserleri ýerleşdirildi.

Polisiýa Moskwadaky oppozisiýa ýygnanyşygynda ýüzlerçe adamy tussag etdi
please wait

No media source currently available

0:00 0:00:59 0:00

Garaşsyz syýasy gözegçi bolan OVD-Info häzire çenli Moskwadaky demonstrasiýada azyndan 311 protestçiniň tussag edilendigini aýtdy.

Biraz öň tanymal oppozisiýa aktiwisti Lýubow Sobol, syýasy edarasyndan çykan badyna, polisiýa tarapyndan alnyp gidildi.

Açlyk yglan eden Sobol taksili protest meýdanyna barýan wagtynda tussag edilip, polisiýanyň awtobusyna mündürilip, alnyp gidildi.

“Siz meni näme esasynda tussag edýärsiňiz?” diýip, ol özüni alyp barýan polisiýa ofiserlerinden gaýta-gaýta sorady.

Rus polisiýasy oppozisiýa aktiwisti Soboly protestden öň tussag etdi
please wait

No media source currently available

0:00 0:00:59 0:00

​Häkimiýetler iýul aýynda oppozisiýa kandidatlarynyň birnäçesiniň sentýabrda geçjek ýerli saýlawlarda bäsleşige çykmagyna gadaganlyk girizileli bäri Moskwa ençeme protest aksiýasyna şaýat boldy.

27-nji iýulda guralan soňky protest hereketlerinde, polisiýanyň zorlukly basyp ýatyrmalary netijesinde, şäherde 1400 çemesi demonstrasiýaçy tussag edildi.

Moskwa şäher dumasyna kandidat boljaklaryň birnäçesine tussag etmeler, öýlerini dökmeler ýaly azar berildi.

Moskwanyň şäher prokuraturasynyň edarasy 2-nji awgustda polisiýanyň “yzy bilen jemgyýetçilik tertip-düzgünleriniň bozulmagyna alyp geljek prowokasiýalary, pitneleri we beýleki hereketleri togtatmak üçin zerur bolan ähli çäräni görjekdigini” aýtdy.

"2019-njy ýylyň 3-nji awgustynda Moskwa şäherinde köpçülikleýin, ygtyýar berilmedik jemgyýetçilik çäresini geçirmek synanyşygy kanunyň gönümel bozulmagy bolup durýar” diýip, prokuratura edarasy duýdurdy.

Moskwa sudy 2-nji awgustda dört aktiwisti, 27-nji iýuldaky ygtyýar berilmedik ýygnanyşyga gatnaşandygy üçin, sentýabryň aýagyna çenli deslapky tussaghanada oturmaga höküme etdi. Iki aktiwist bolsa, polisiýa hüjüm etmekde günälendi.

Şeýle-de, 2-nji awgustda Moskwanyň şäher dumasyna geçiriljek saýlawlarda kandidat hökmünde hasaba alynmadyk Ýegor Žukow köpçülikleýin bidüzgünçilige gatnaşmakda aýyplandy.

Şu aralykda Moskwa häkimiýetleri 3-4-nji awgustda Gorkiý parkynda, mugt nahar we tanymal rus aýdym-saz toparlarynyň aýdym aýtjagyny wada berip, festiwal geçirmegi planlaşdyrýarlar.

Emma muňa garamazdan, Çişlik Live konsertinde çykyş etmeli aýdym toparlarynyň ikisi - “Brawo” we “Tekuillajazz” özleriniň bu festiwala gatnaşmak planlarynyň ýokdugyny aýtdy. Şol bir wagtda, sanawa girizilen aýdym toparlarynyň ikisi Çişlikde çykyş eder.

Moskwa şäher geňeşine saýlawlara gatnaşmaga goýberilmedik garaşsyz we oppozisiýa kandidatlary 3-nji awgustda, bäsleşige goýberilmezliklerine garşy protest bildirip, Moskwanyň Halka bulwarynda ýöriş geçirmegi planlaşdyrýarlar.

Moskwanyň saýlaw resmileri olary kandidat hökmünde hasaba almazlyklarynyň sebäbini geljekki dalaşgärleriň saýlawda bäsleşmek üçin toplan 5500 golunyň käbiriniň galplygy bilen düşündirdi.

Garaşsyz we oppozisiýa kandidatlary bu aýdylýanlary ret edýärler we Moskwa häkimiýetleriniň diňe özlerini Kremle tarapdar kandidatlar bilen bäsleşmäge goýbermek islemeýändiklerini aýdýarlar.

Moskwada 20-nji iýulda guralan ýygnanyşyga 20 müň çemesi adam gatnaşdy.

Alekseý Nawalnyý, tanymal oppozisiýa aktiwist bu demonstrasiýalaryň ret edilen kandidatlar hasaba alynýança dowam etdiriljekdigini aýtdy.

Moskwa dumasy diýip bilinýän şäher geňeşiniň 45 agzasy bolup, olar güýçli wezipeleri eýeleýär we kanun taslamalaryny teklip etmek, şeýle-de şäheriň 43 milliard dollar möçberindäki býujetiniň nähili harçlanandygyny derňemek hukugyna eýe bolýar.

XS
SM
MD
LG