Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Rus aktýory Ustinowa çykarylan höküm üýtgedildi


Ustinowyň sudy
Ustinowyň sudy

Moskwanyň Şäher Sudy aktýor Pawel Ustinowyň 3,5 ýyl türme tussaglyk möhletini bir ýyl şertli tussaglyga üýtgetdi.

Bu şu ýylyň tomsunda demokratik protestleriň dowamynda tussag edilenlere çykarylan hökümlere garşy dörän tankytlaryň fonunda bolup geçdi.

30-njy sentýabrda sud Ustinowyň iki ýyl synag möhletinde boljakdygy barada hem höküm çykardy.

Ustinow we onuň aklawçysy, awgust aýynda geçirilen ýörişiň dowamynda hukuk goraýjy ofiserine hüjüm edendigi aýdylyp çykarylan hökümiň adalatsyz bolandygyny aýdyp, doly aklanmagyny soradylar.

Ozal Milli Gwardiýanyň ofiseri hem bolan 23 ýaşly Ustinow özüniň günäsizdigini aýtdy. Ol ýörişe gatnaşman, diňe gyrada durandygyny belledi.

Şol pursat aktiwistler Moskwa geňeşine 8-nji sentýabrda geçirilmeli saýlawlara oppozisiýa we garaşsyz dalaşgärleriň hasaba alynmaýandygyna nägilelik bildirip, ýöriş geçiripdiler.

Ustinowyň tussag edilýän pursadyny görkezýän wideonyň onuň aýdanlaryna delil geçýänine çalym edýär.

Oňa çykarylan höküm saz-şowhun işgärleriniň, mugallymlaryň, ruhanylaryň dagy tankydyna uçrapdy.

XS
SM
MD
LG