Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orsýetiň Ulýanowsk regionynda türkmenistanlydygy güman edilýän student öz kursdaşyny pyçaklapdyr


illýustrasiýa suraty

Orsýetiň ul.pressa.ru neşiri täze ýylyň öňüsyrasynda Ulýanowsk regionynda türkmenistanly studentiň umumy ýaşaýyş jaýynda öz watandaşyny pyçaklap öldürendigini habar berdi.

29-njy dekabrda Ulýanowskyň agrar uniwersitetiniň Oktýabrsk şäherçesindäki umumy ýaşaýyş jaýynda 1-nji kursuň 22 ýaşly studenti öz kursdaşyna pyçakly hüjüm etdi. Ýaralardan ejir çeken şol ýerde ýogaldy. Hüjümçi ele salyndy. Jenaýat işi gozgalyp, deslapky derňew barlaglary geçirilýär diýip, neşir Ulýanowsk regionynyň derňew organlaryna salgylanyp, 30-njy dekabrda habar berdi.

Ul.pressa.ru neşiri studentleriň Türkmenistanyň raýatlarydygyny aýdýar we olaryň bir otagda ýaşandygyny, konfliktiň olaryň öz arasynda kitap üçin tekçeleri paýlaşyp bilmändigi sebäpli dörändigini habar berýär.

Orsýetiň Ulýanowsk regiony boýunça Derňew komitetiniň websaýtynda 30-njy dekabrda çap bolan maglumata görä, 2019-njy ýylyň 29-njy dekabrda Çerdaklinskiý raýonunyň Oktýabrskiý şäherçesiniň umumy ýaşaýyş jaýynda adam öldürmekde güman edilýän öz tanyşy 1-nji kursuň studenti bilen dawasynyň gidişinde onuň döşüne iki gezek pyçak uransoň ol wakanyň bolan ýerinde ýogalypdyr.

Bu resmi maglumatda adam öldürmekde güman edilýäniň we onuň pidasynyň raýatlygy barada habar berilmeýär. Maglumatda Çerdaklinski raýonynda 22 ýaşly studentiň öldürilmegi boýunça jenaýat işiniň gozgalandygy we bu jenaýaty etmekde onuň umumy ýaşaýyş jaýy boýunça 22 ýaşly goňşusynyň güman edilýändigi mälim edilýär.

Şeýle-de, resmi maglumatda güman edilýäniň tussag astyna alnandygy, Derňew komitetiniň derňewçisiniň ony tussag astynda saklamakdan ybarat jezasynyň berilmegi ugurnda iş geçirjekdigi habar berilýär.

Häzirki wagtda şol bolan wakanyň ähli jikme-jiklerini anyklamak boýunça zerur derňew işleri geçirilýär, sud ekspertizalary bellendi, derňew dowam etdirilýär diýlip, Orsýetiň Ulýanowk regiony boýunça Derňew komitetiniň resmi maglumatynda aýdylýar.

Orsýetiň Derňew komitetiniň Ulýanowsk regiony boýunça edarasynyň protokolunyň nusgasy
Orsýetiň Derňew komitetiniň Ulýanowsk regiony boýunça edarasynyň protokolunyň nusgasy

Azatlyk Radiosy bu wakada adam öldürmekde güman edilýäniň we onuň pidasynyň raýatlygyny Orsýetiň Içeri işler ministrliginiň Ulýanowsk regiony boýunça edarasyndan anyklap bilmedi.

Bu edaranyň resmi websaýtynda 29-njy dekabrda bir adamyň öldürilmegi bilen bagly wakanyň bolandygy tassyklanýar, emma jikme-jikleri berilmeýär.

2-nji ýanwarda Azatlyk Radiosyna Orsýetiň Derňew komitetiniň Ulýanowsk regiony boýunça edarasynyň protokolunyň nusgasy gowuşdy. Bu dokumentde 29-njy dekabrda Çerdaklinskiý raýonynyň Oktýabrskiý şäherçesinde umumy ýaşaýyş jaýynda Türkmenistanyň raýaty 1997-nji ýylda doglan Tirkiş Owliýägulyýewiň jesediniň tapylandygy aýdylýar.

Türkmenistanyň raýatlarynyň onlarça müňi daşary ýurtlaryň, şol sanda Orsýetiň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýarlar. Orsýetiň Bilim we ylym ministrliginiň maglumatyna görä, 2018-nji ýylda ýurduň ýokary okuw jaýlarynda 27 müň türkmenistanly bilim alypdyr, 2019-njy ýylda olaryň sany esli azalypdyr.

Türkmenistanly studentleriň daşary ýurtlarda kriminal hadysalara ilteşigi, şol sanda öz watandaşlaryna garşy jenaýatçylykly hereket etmegi barada maglumatlar media serişdelerinde häli-şindi peýda bolýar. 2018-nji ýylyň sentýabr aýynda Sankt Peterburgyň derňew organlary Türkmenistanyň üç raýatynyň pul talap etmek maksady bilen öz watandaşyny ogurlamagy bilen bagly waka boýunça derňew geçiripdi.

Rus dilinde hem okaň

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG