Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabatda un gyt we gymmat, bar bolan unuň hili pes. Täze söwda merkezinde bolçulyk, ýöne gymmatçylyk


Aşgabatda bir azyk dükanynyň içi. Aprel, 2020.

Türkmen hökümeti bu ýyl hem bugdaý plan borçnamasynyň ýerine ýetirilendigini yglan etse-de, paýtagt Aşgabatda un gytçylygy we gymmatçylygy dowam edýär. Şäher ýaşaýjylary bar bolan unuň hiliniň pesdigini, yslanandygyny we içinden mör-möjek çykýandygyny aýdýarlar. Muňa garamazdan, resmiler ýurtda azyk howpsuzlygynyň üpjün edilendigini öňe sürýärler.

Azatlyk Radiosynyň habarçysy döwlet eýeçiligindäki dükanlarda unuň söwdasynyň gümürtik ýagdaýda amala aşyrylýandygyny habar berýär.

Ol paýtagtda döwlet bahasyndan un tapdyrmaýandygyny, söwda tekjelerinde bir kilogramy 15 manatdan satylýan unuň hiliniň pesdigini habar berýär.

Unuň bir kilogramynyň döwlet bahasy Türkmenistanda bir manat töwereklerinde bahalanýar.

Ýöne hususy söwda dükanlarynda we marketlerde Gazagystandan we Russiýadan getirilen unuň bir kilogramy 25 – 30 manatdan satylýar.

“Uny arzan satyn almak isledim, aldandym we 15 manatdan satyn aldym. Ýöne ol unuň ysy bar we içinden mör-möjek çykdy” diýip, bir paýtagt ýaşaýjysy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gürrüňdeşlikde aýtdy.

Azatlyk Radiosyna paýtagtdan gelip gowşan wideoda we suratlarda unuň içinden çykan mör-möjekleri görmek bolýar.

“Indiki sapar uny bir kilogramyna 25 manat töläp, marketden satyn alaryn” diýip, ýerli ýaşaýjy aýdýar.

Habarçymyz beýleki käbir azyk harytlarynyň üpjünçiligi barada habar berdi.

Ol et satyn almak maksady bilen bir bazaryň et satylýan söwda nokadyna barypdyr. Ýöne söwda tekjelerinde bir kilogramy 10 manatdan diňe süňk satylýandygyna şaýat bolýar.

Satyjy jylka etiň tapdyrýandygyny, özüniň bir et satylýan dükanyň telefon belgisini berip biljekdigini aýdýar. Satyjynyň sözlerine görä, ol dükanda süňkli et 75 manatdan jylka et 95 manatdan satylýar.

Bazarda Eýdandan getirilen kartoşkanyň bir kilogramy 7 manat 80 teňňe, kelle soganyň bir kilogramy 4 manat 30 teňňe.

Şondan soň habarçymyz, “Gül zemin” atly täze açylan bir söwda merkezine barýar. Bu söwda merkezi ýarym ýyldan gowrak wagt mundan ozal ulanylmaga berildi.

Resmi metbugata görä, Aşgabadyň Magtymguly şaýoly bilen Taslama köçesiniň çatrygynda ýerleşýän “Gül zeminiň” geçen noýbarda geçirilen açylyş dabarasyna prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

Bu söwda merkeziniň açylylyşy Aşgabatda alabaý heýkeliniň açylyp ulanylmaga berlen gününe gabat geldi.

Biziň habarçymyz “Gül zeminde” bahalaryň örän ýokarydygyny habar berýär.

Birinji etažda azyk dükanlary ýerleşýär. Bu dükanlarda, meselem, bir litr zeýtun ýagy, hiline görä, 180-260 manat aralygynda bahalanýar. Iň gymmat zeýtun ýagynyň bahasy Türkmenistanda iň pes aýlyk hakynyň tas üçden bir bölegine deň bolýar.

Russiýada öndürilen unuň bahasy “Gül zeminde” 29 manat 90 teňňeden satylýar. Habarçymyz söwda merkeziniň ikinji gatynda haly we egin-eşik satylýan dükanlaryň ýerleşýändigini habar berýär. Üçünji etažda çagalar üçin oýun meýdançasy we restoranlar bar ekeni.

Habarçymyz çagalara niýetlenen meýdançada otuzdan gowrak oýun maşynynyň oturdylandygyny, ýöne ol ýerde özüniň bary-ýogy 5-6 çaga duş gelendigini aýdýar.

Söwda merkezini görmäge baran adamlar ullakan oýun meýdançasynda boş duran oýun maşynlaryny görüp, bu kartinany örän “gussaly” häsiýetlendirýärler. “Örän ajaýyp merkez, ýöne örän gussaly” diýip, söwda merkeziniň bir myhmany aýdýar.

Türkmenistan eýýäm birnäçe ýyl bäri ýiti ykdysady krizisden ejir çekýär. Döwlet telewideniýesi “Gül zemin” ýaly ýokary amatlygy bolan söwda we dynç alyş merkezleri barada wagtal-wagtal wideoreportažlary efire berýär, ýöne paýtagtda satylýan pes hilli unuň ysy we onuň içinden çykýan mör-möjekler barada habar bermeýär. Ýokary amatlykly desgalarda döredilen şertler ilatyň aglaba bölegine elýeterli däl.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG