Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Awaza" syýahatçylara ýapylan mahaly, prezident zolagyň häkimini eýeleýän wezipesinden boşatdy


Illýustrasiýa suraty

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Awaza etrabynyň häkimini eýeleýän wezipesinden boşatdy. Bu waka "Awazada" dynç alýan raýatlaryň hiç bir düşündiriş berilmezden, milli syýahatçylyk zolagyndan çykarylmagynyň we sebitiň syýahatçylara ýapylmagynyň yzýanyna gabat geldi.

Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly 30-njy awgustda geçirilen iş maslahatynda Berdimämmet Rejepmämmedowiç Annamämmedowy Awaza etrabynyň häkimi we "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyny dolandyrmak baradaky baş müdirligiň başlygy wezipelerinden boşatdy.

Döwlet baştutany munuň sebäplerini düşündirmezden, bu wezipelere Döwlet Rozymyradowiç Jumaýewi belläp, ony Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşatdy.

Şeýle hem Berdimuhamedow Hajygeldi Baýramdurdyýewiç Orjykowy Awaza etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyp, bu wezipä Gurbanmyrat Arazgulyýewiç Nyýazowy belledi.

TDH-nyň habarynda bu wezipe çalşygynyň sebäpleri düşündirilmeýär. Ýöne bellesek, bu waka "Awazada" dynç alýan raýatlaryň hiç bir düşündiriş berilmezden, milli syýahatçylyk zolagyndan çykarylmagynyň yzýanyna gabat geldi.

"27-28-nji awgustda Awazada dynç alýan raýatlar hiç bir sebäp görkezilmezden, sebitden kowuldy. Diňe sebäpsiz däl, eýse syýahatçylaryň beýleki welaýatlardaky öýlerine aşmagyna hem ýardam berilmedi. Olaryň myhmanhanalara tölän pullary hem köýdi, sebäbi ony yzyna gaýtaryp bermediler" diýip, ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz 31-nji awgustda habarçymyza gürrüň berdi.

Çeşmämiziň sözlerine görä, muňa 25-nji awgustda Aşgabatdan Awaza gelen syýahatçylaryň 4 sanysynda koronawirusyň "delta" görnüşiniň anyklanmagy sebäp boldy.

"Häzir Awazanyň ähli ýerinde dezinfeksiýa işleri geçirilýär. Hatda Awaza şypahanasyny hem ýapdylar. Myhmanhanalarda işleýänleriň ählisini karantine ugratdylar" diýip, çeşmämiz belledi.

Azatlyk bu aýdylanlar barada Awaza etrap häkimliginden we "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynyň baş müdirliginden, ýurduň Saglygy saklaýyş we derman senagaty ministrliginden, Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugyndan goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi.

Ýöne bu waka ýurduň dürli künjeginde koronawirus bilen keselleýänleriň we ondan ölýänleriň sanynyň görnetin köpelýän, karantin çäklendirmeleriniň güýçlendirilýän mahalyna gabat geldi.

Habarçymyz myhmanhanalardan duýdansyz çykarylan syýahatçylaryň anyk sanyny anyklap bilmedi. Ýöne ol bu ýagdaýyň ýurduň dürli künjeginden dynç almaga gelen raýtalarda birgiden kynçylyklary döredendigini aýtdy.

Syýahatçylaryň aglabasy, sebitde ýerli uçar we otly gatnawlary kadaly hereket etmeýändigi sebäpli, "Awazadan" çykarylandan soň dessine öýlerine dolanyp bilmedi.

Ýatlatsak, türkmen häkimiýetleri koronawirus aladalarynyň arasynda, halkara uçar gatnawlary bilen birlikde, ozal gowşadylan ýerli transport hereketini, şol sanda uçar we otly gatnawlaryny hem çäklendirdiler. ​

Syýahatçylar Türkmenbaşydaky myhmanhanalara ýa-da şäherdäki kwartiralara ýerleşmeli boldular. Habarçymyzyň aýtmagyna görä, bu bolsa myhmanhanalarda otaglaryň "para bilen alynmagyna", kwartiralaryň bir günlük kireýiniň gymmatlamagyna getirdi.

"Bir adam bir gün "Türkmenbaşy" myhmanhanasynda galmak üçin 300 manat, "Çarlak" myhmanhanasynda galmak üçin 500 manat para bermeli boldy. Bu myhmanhanalaryň döwlet tarapyndan kesgitlenen nyrhy 150-280 manada barabar" diýip, çeşmämiz aýtdy.

Onuň sözlerine görä, şäherde kwartiralaryň bir günlük kireýi 400 manada, Aşgabada gidýän taksileriň bir adam üçin kireýi 1000 manada ýetdi.

Bu aralykda, "Awaza" dynç almaga baran syýahatçylaryň myhmanhanalardan çykarylandygy barada "Türkmenistanyň Hronikasy" neşiri hem habar berdi.

Garaşsyz neşiriň 30-njy awgustda çap eden habarynda 26-njy awgustda sebitdäki polisiýa işgärleriniň Awaza syýahatçylyk zolagynyň girelgesini syýahatçylara ýapandygy habar berildi.

"27-nji awgustda myhmanhananyň işgärleri we polisiýa [işgärleri] adamlardan agşam sagat 6-a çenli otaglaryny boşatmagy soradylar. Şol günden başlap "Awaza" myhmanhanalaryň işgärleri hem goýberilmedi" diýlip, neşiriň habarynda aýdylýar.

Bellesek, şu aýyň dowamynda "Awaza" syýahatçylyk zolagy indi ikinji gezek syýahatçylara ýapyldy. Şu aýyň birinji ongünlüginde "Awazanyň" syýahatçylara ýapylmagyna sebitde prezident Berdimuhamedowyň we başga-da birnäçe ýurduň döwlet baştutanlarynyň gatnaşmagynda halkara çäreleriniň geçirilmegi sebäp bolupdy.

Türkmen häkimiýetleri we media serişdeleri "Awaza" syýahatçylyk zolagynyň syýahatçylara ýapylmagy barada ne şu aýyň başynda, ne-de häzirki pursatda habar berýärler.

Türkmenistan pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda COVID-19-yň hasaba alynmandygyny tekrarlaýar.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG