Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Baýramaly: Bazar çäklendirmelerine polisiýa eşikli we harby eşikli adamlar gözegçilik edýär


Illýustrasiýa suraty. Aşgabatda bir bazar. Arhiwden alyndy.

Türkmenistanda gürelýän COVID-19 hadysalarynyň arasynda ýapylan Baýramaly bazaryndaky çäklendirmelere polisiýa eşikli we harby eşikli adamlar gözegçilik edýär. Onsuzam ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän ýerli ilat, hususan-da bazar söwdagärleri we alyjylar etrap bazarynyň ýapylmagyna garşy çykýar.

Azatlyk Radiosynyň ýerli habarçysyna görä, 31-nji awgustda Baýramalynyň bazaryna welaýat we etrap polisiýa bölümlerinden köp sanly polisiýa işgärleri eltildi we häkimiýetler bazaryň ýapylandygyny yglan etdiler.

Ýöne bu duýdansyz çäklendirme satyjylarda we alyjylarda nägilelik döretdi. Munuň netijesinde, habarçynyň maglumatlaryna görä, asuda ilat bilen polisiýa işgärleriniň arasynda ýakalaşyk ýüze çykypdyr.

Bazar satyjylary we alyjylar polisiýa işgärleriniň üstüne sürünipdirler. Netijede, söwdagärler bazara girip, öz harytlaryny satmaga başlapdyr.

Habarçymyzyň maglumatlaryna görä, emele gelen ýagdaý sebäpli Baýramalynyň etrap polisiýasy Marynyň welaýat polisiýa bölüminiň başlygyna arz edip, halky köşeşdirip bilmeýändigini aýdýar.

Munuň yz ýany, 1-nji sentýabr güni Baýramaly etrabyna Aşgabatdan jemgyýetçilik tertibini goramak boýunça polisiýa bölüminiň işgärleri ugradylypdyr. Olar Baýramalynyň Soltansanjar köçesini, Galkynyş köçesini we 1-nji jaý toplum köçesini bekläp, pyýadalaryň we awtoulaglaryň hereketini çäklendiripdirler. Köpçülikleýin çäklendirmelere garşy çykan ýerli ýaşaýjylaryň arasynda, habarçymyzyň maglumatlaryna görä, onlarça adam tussag edilip, Baýramalynyň polisiýa edarasyna äkidildi.

Milli howpsuzlyk ministrliginiň ýerli edarasynyň bir işgäri paýtagtdan getirilen uniformaly adamlaryň Polisiýanyň ýörite gullugynyň işgärleridigini aýdýar.

Aşgabatdan baran polisiýa işgärleri ýokanç keseliň görülip-eşidilmedik derejede giň ýaýraýandygyny, oňa garşy goranmagyň wajypdygyny aýdyp, ýerli ilatyň arasynda bazara barmazlyk barada düşündiriş işlerini geçiripdirler.

Ýerli ýaşaýjylar keseliň öňüni almak çärelerini özleriniň goldaýandyklaryny, ýöne çäklendirmeleriň arasynda her hojalyga belli möçberlerde un, ýag, et, ýeralma, sogan we iň bolmanda her 10 günde bir gezek 100 manat berilmegini soradylar.

Ýerli ýaşaýjylar hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerine özleriniň üpjünçilik ýagdaýlarynyň ýaramazdygyny aýdyp, nägilelik bildirýärler.

Aşgabatdan baran polisiýa işgärleri we ýerli MHM işgärleri 1-nji sentýabr güni tussag edilen adamlary günüň ikinji ýarymynda öýlän tussaglykdan boşatdy.

“Indi bazara barmaň! Iň bolmanda gündiz barmaň!” diýip, polisiýa işgärleri tussaglykdan boşan adamlara tabşyrypdyr.

Biziň habarçymyz 2-nji sentýabr güni Baýramalynyň etrap bazarynda irden sagat 5:30-dan öýlän 5-e çenli polisiýa eşikli we harby eşikli adamlaryň nobatçylyk edendigini habar berýär.

“Olar köçäni bekläp, bazara barýan adamlary kowýarlar” diýip, bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gürrüň berdi.

Ýöne habarçymyz gündizki çäklendirmelere garamazdan käbir bazar söwdagärleriniň agşam sagat 7-den soň bazara baryp, olaryň käbirleriniň gije sagat 2-ä çenli bazarda öz harytlaryny satmaga synanyşandygyny habar berýär.

31-nji awgustda Azatlygyň Marydaky habarçysy geçen hepdäniň dowamynda welaýatyň çäginde azyndan 10 bazaryň ýapylandygyny habar berdi.

Türkmenistanyň häkimiýetleri ýurtda hiç hili COVID-19 hadysasynyň hasaba alynmandygyny öňe sürýärler. Ýöne Azatlyk Radiosynyň habarçylary lukmanlara we ýerli ýaşaýjylara salgylanyp, hususan-da soňky günlerde Türkmenistanda koronawirus hadysalarynyň we koronawirus bilen bagly ölümleriň has-da ýokarlanýandygyny habar berýärler.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG